M W Kellogg International Limited Filial Av Utenlandsk Foretak

Resultatregnskap 2009 2008 2006 2001
Salgsinntekter
0 0 6 901 000 1 762 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 6 901 000 1 762 000
Varekostnad
0 603 000 -3 365 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -299 000 -3 672 000 -720 000
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -884 000 -294 000 -2 069 000
Sum driftskostnader
0 -580 000 -7 331 000 -2 789 000
Driftsresultat
0 -580 000 -430 000 -1 027 000
Sum finansinntekter
0 0 560 000 332 000
Sum finansutgifter
0 -391 000 -44 000 -1 000
Resultat før skatt
0 -971 000 86 000 -696 000
Skattekostnad
0 434 000 -137 000 116 000
Ordinært resultat
0 -537 000 -51 000 -580 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
0 -537 000 -51 000 -580 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 -580 000
Balanseregnskap 2009 2008 2006 2001
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 245 000 0
Andre fordringer
0 1 549 000 0 4 652 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
0 1 549 000 245 000 4 652 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 773 000 690 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
0 1 549 000 1 018 000 5 342 000
Sum eiendeler
0 1 549 000 1 018 000 5 342 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0
Annen egenkapital
0 1 549 000 0 -695 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 1 549 000 0 -695 000
Sum egenkapital
0 1 549 000 0 -695 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 -3 705 000 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 -3 705 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 -359 000
Betalbar skatt
0 0 137 000 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 887 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 3 699 000 6 396 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 4 723 000 6 037 000
Sum gjeld
0 0 1 018 000 6 037 000
Sum egenkapital og gjeld
0 1 549 000 1 018 000 5 342 000
Pant
0 0 0 0