Resultatregnskap 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
46 000 26 000 80 000
Sum driftsinntekter
46 000 26 000 80 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-34 000 -61 000 -50 000
Sum driftskostnader
-34 000 -61 000 -50 000
Driftsresultat
12 000 -35 000 30 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0
Resultat før skatt
12 000 -35 000 30 000
Skattekostnad
0 0 0
Ordinært resultat
12 000 -35 000 30 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
12 000 -35 000 30 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 1 000
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 0 1 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 12 000 0
Andre fordringer
0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
0 12 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
20 000 2 000 28 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
20 000 14 000 28 000
Sum eiendeler
20 000 14 000 29 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0
Annen egenkapital
20 000 13 000 29 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
20 000 13 000 29 000
Sum egenkapital
20 000 13 000 29 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
1 000 1 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
1 000 1 000 0
Sum gjeld
1 000 1 000 0
Sum egenkapital og gjeld
20 000 14 000 29 000
Pant
0 0 0