Partrederiet Mk Trålfisk T 182 T DA

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
1 929 000 1 422 000 1 196 000 1 031 000 1 543 000 1 192 000 984 000 1 014 000 1 419 000
Andre driftsinntekter
19 000 23 000 20 000 0 14 000 0 17 000 16 000 0
Sum driftsinntekter
1 949 000 1 445 000 1 216 000 1 031 000 1 557 000 1 192 000 1 001 000 1 030 000 1 419 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 364 000 -958 000 -823 000 -662 000 -1 056 000 -848 000 -657 000 -687 000 -993 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-442 000 -399 000 -447 000 -355 000 -442 000 -327 000 -448 000 -371 000 -366 000
Sum driftskostnader
-1 806 000 -1 357 000 -1 270 000 -1 017 000 -1 498 000 -1 175 000 -1 105 000 -1 058 000 -1 359 000
Driftsresultat
142 000 89 000 -54 000 13 000 59 000 17 000 -103 000 -28 000 59 000
Sum finansinntekter
7 000 6 000 4 000 6 000 14 000 9 000 9 000 11 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
149 000 95 000 -50 000 18 000 72 000 26 000 -95 000 -17 000 59 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
149 000 95 000 -50 000 18 000 72 000 26 000 -95 000 -17 000 59 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
149 000 95 000 -50 000 18 000 72 000 26 000 -95 000 -17 000 93 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 298 000 527 000 624 000 524 000 648 000 598 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 0 298 000 527 000 624 000 524 000 648 000 598 000
Sum eiendeler
0 0 0 298 000 527 000 624 000 524 000 648 000 598 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 70 000 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 0 18 000 283 000 211 000 91 000 185 000 202 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 18 000 283 000 211 000 91 000 185 000 202 000
Sum egenkapital
0 0 0 88 000 283 000 211 000 91 000 185 000 202 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 55 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 55 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 55 000 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 78 000 44 000 213 000 144 000 173 000 105 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 131 000 144 000 144 000 235 000 235 000 235 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 209 000 188 000 413 000 434 000 463 000 395 000
Sum gjeld
0 0 0 209 000 243 000 413 000 434 000 463 000 395 000
Sum egenkapital og gjeld
0 0 0 298 000 527 000 624 000 524 000 648 000 598 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0