Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 1 088 000 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 231 000 2 219 000 1 235 000 1 323 000 8 000 1 137 000 1 083 000 679 000 751 000 2 507 000
Sum driftsinntekter
1 231 000 2 219 000 1 235 000 1 323 000 1 096 000 1 137 000 1 083 000 679 000 751 000 2 507 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -102 000 -101 000 0 0 -89 000 -71 000 -72 000 -78 000 -69 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-999 000 -2 123 000 -1 009 000 -1 120 000 -1 208 000 -899 000 -880 000 -366 000 -378 000 -2 601 000
Sum driftskostnader
-999 000 -2 225 000 -1 110 000 -1 120 000 -1 208 000 -988 000 -951 000 -438 000 -456 000 -2 670 000
Driftsresultat
231 000 -5 000 124 000 203 000 -111 000 149 000 133 000 241 000 295 000 -164 000
Sum finansinntekter
1 000 3 000 4 000 1 000 1 000 5 000 22 000 7 000 1 000 5 000
Sum finansutgifter
0 -1 000 0 -2 000 -2 000 -20 000 -34 000 -34 000 -162 000 -164 000
Resultat før skatt
232 000 -2 000 129 000 202 000 -112 000 134 000 121 000 214 000 134 000 -322 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
232 000 -2 000 129 000 202 000 -112 000 134 000 121 000 214 000 134 000 -322 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
232 000 -2 000 129 000 202 000 -112 000 134 000 121 000 214 000 134 000 -322 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
232 000 0 0 202 000 -112 000 130 000 130 000 130 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 134 000 5 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer
28 000 1 000 14 000 0 46 000 78 000 225 000 277 000 186 000 223 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
28 000 1 000 14 000 134 000 51 000 78 000 225 000 277 000 186 000 223 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
530 000 353 000 352 000 37 000 69 000 186 000 400 000 2 105 000 890 000 82 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
559 000 355 000 366 000 171 000 120 000 264 000 625 000 2 383 000 1 076 000 306 000
Sum eiendeler
559 000 355 000 366 000 171 000 120 000 264 000 625 000 2 383 000 1 076 000 306 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
448 000 216 000 219 000 90 000 -112 000 -1 000 -135 000 -256 000 -470 000 -734 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
448 000 216 000 219 000 90 000 -112 000 -1 000 -135 000 -256 000 -470 000 -734 000
Sum egenkapital
448 000 216 000 219 000 90 000 -112 000 -1 000 -135 000 -256 000 -470 000 -734 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 37 000 0 195 000 325 000 455 000 585 000 715 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 37 000 0 195 000 325 000 455 000 585 000 715 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 37 000 0 195 000 325 000 455 000 585 000 715 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 89 000 94 000 0 185 000 41 000 371 000 2 108 000 62 000 68 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
111 000 49 000 54 000 45 000 48 000 29 000 64 000 76 000 899 000 257 000
Sum kortsiktig gjeld
111 000 139 000 147 000 45 000 232 000 70 000 435 000 2 183 000 961 000 325 000
Sum gjeld
111 000 139 000 147 000 82 000 232 000 265 000 760 000 2 638 000 1 546 000 1 040 000
Sum egenkapital og gjeld
559 000 355 000 366 000 171 000 120 000 264 000 625 000 2 383 000 1 076 000 306 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0