Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
975 000 930 000 865 000 863 000 879 000 938 000 785 000 785 000 763 000 723 000
Sum driftsinntekter
975 000 930 000 865 000 863 000 879 000 938 000 785 000 785 000 763 000 723 000
Varekostnad
0 -12 000 -7 000 -3 000 -2 000 -7 000 -3 000 -3 000 -3 000 -4 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-32 000 -32 000 -23 000 -23 000 -23 000 -14 000 -50 000 -53 000 -50 000 -51 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-858 000 -746 000 -682 000 -652 000 -745 000 -899 000 -480 000 -445 000 -640 000 -536 000
Sum driftskostnader
-890 000 -790 000 -712 000 -678 000 -770 000 -920 000 -533 000 -501 000 -693 000 -591 000
Driftsresultat
85 000 140 000 154 000 185 000 110 000 17 000 252 000 284 000 69 000 131 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0 0 0 1 000 4 000 1 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-48 000 -53 000 -58 000 -60 000 -62 000 -73 000 -108 000 -84 000 -65 000 -57 000
Resultat før skatt
37 000 88 000 97 000 126 000 48 000 -55 000 148 000 201 000 6 000 74 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
37 000 88 000 97 000 126 000 48 000 -55 000 148 000 201 000 6 000 74 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
37 000 88 000 97 000 126 000 48 000 -55 000 148 000 201 000 6 000 74 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0
Andre fordringer
0 8 000 6 000 36 000 0 74 000 3 000 12 000 40 000 2 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 8 000 6 000 37 000 0 96 000 3 000 12 000 40 000 2 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
91 000 181 000 132 000 112 000 144 000 123 000 230 000 143 000 111 000 126 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
92 000 189 000 139 000 148 000 144 000 219 000 233 000 155 000 151 000 128 000
Sum eiendeler
92 000 189 000 139 000 148 000 144 000 219 000 233 000 155 000 151 000 128 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-813 000 -851 000 -939 000 -1 036 000 -1 161 000 -1 210 000 -1 155 000 -1 303 000 -1 504 000 -1 510 000
Sum egenkapital
-813 000 -851 000 -939 000 -1 036 000 -1 161 000 -1 210 000 -1 155 000 -1 303 000 -1 504 000 -1 510 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
825 000 926 000 1 021 000 1 111 000 1 198 000 1 281 000 1 358 000 1 419 000 1 485 000 1 557 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
825 000 926 000 1 021 000 1 111 000 1 198 000 1 281 000 1 358 000 1 419 000 1 485 000 1 557 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
825 000 926 000 1 021 000 1 111 000 1 198 000 1 281 000 1 358 000 1 419 000 1 485 000 1 557 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
59 000 71 000 40 000 32 000 57 000 112 000 1 000 9 000 126 000 55 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 17 000 0 0 11 000 0 1 000 3 000 2 000 2 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
21 000 26 000 17 000 41 000 39 000 36 000 28 000 28 000 42 000 23 000
Sum kortsiktig gjeld
80 000 114 000 57 000 73 000 108 000 148 000 30 000 39 000 170 000 81 000
Sum gjeld
905 000 1 040 000 1 078 000 1 184 000 1 306 000 1 429 000 1 388 000 1 458 000 1 655 000 1 638 000
Sum egenkapital og gjeld
92 000 189 000 139 000 148 000 144 000 219 000 233 000 155 000 151 000 128 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0