Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 1 796 000 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
2 181 000 1 993 000 40 000 2 454 000 1 641 000 1 591 000 1 519 000
Sum driftsinntekter
2 181 000 1 993 000 1 835 000 2 454 000 1 641 000 1 591 000 1 519 000
Varekostnad
0 0 0 -139 000 0 -177 000 -195 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 -42 000 -37 000 0 -23 000 -23 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 101 000 -1 458 000 -1 219 000 -2 123 000 -1 346 000 -916 000 -994 000
Sum driftskostnader
-2 101 000 -1 458 000 -1 261 000 -2 299 000 -1 346 000 -1 116 000 -1 212 000
Driftsresultat
81 000 536 000 574 000 155 000 295 000 475 000 307 000
Sum finansinntekter
5 000 1 000 1 000 2 000 3 000 2 000 6 000
Sum finansutgifter
-139 000 -150 000 -163 000 -177 000 -257 000 -196 000 -266 000
Resultat før skatt
-54 000 386 000 411 000 -20 000 41 000 281 000 47 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-54 000 386 000 411 000 -20 000 41 000 281 000 47 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-54 000 386 000 411 000 -20 000 41 000 171 000 39 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 386 000 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
17 000 22 000 16 000 0 0 0 0
Andre fordringer
80 000 76 000 49 000 131 000 146 000 170 000 216 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
97 000 99 000 65 000 131 000 146 000 170 000 216 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
600 000 902 000 585 000 116 000 508 000 675 000 613 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
697 000 1 001 000 649 000 247 000 654 000 844 000 829 000
Sum eiendeler
697 000 1 001 000 649 000 247 000 654 000 844 000 829 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
-2 155 000 -2 101 000 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 -2 487 000 -2 898 000 -2 879 000 -2 920 000 -3 090 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 -2 487 000 -2 898 000 -2 879 000 -2 920 000 -3 090 000
Sum egenkapital
-2 155 000 -2 101 000 -2 487 000 -2 898 000 -2 879 000 -2 920 000 -3 090 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
2 623 000 2 789 000 2 947 000 3 070 000 0 0 3 687 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 623 000 2 789 000 2 947 000 3 070 000 0 0 3 687 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 3 238 000 3 573 000 0
Sum langsiktig gjeld
2 623 000 2 789 000 2 947 000 3 070 000 3 238 000 3 573 000 3 687 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
80 000 166 000 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
149 000 146 000 189 000 75 000 294 000 191 000 231 000
Sum kortsiktig gjeld
229 000 312 000 189 000 75 000 294 000 191 000 231 000
Sum gjeld
2 852 000 3 101 000 3 136 000 3 145 000 3 532 000 3 764 000 3 918 000
Sum egenkapital og gjeld
697 000 1 001 000 649 000 247 000 654 000 844 000 829 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0