Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005
Salgsinntekter
0 0 706 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
885 000 796 000 8 000 641 000 637 000 588 000 517 000 553 000 466 000 423 000
Sum driftsinntekter
885 000 796 000 714 000 641 000 637 000 588 000 517 000 553 000 466 000 423 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-78 000 -89 000 -65 000 -65 000 -57 000 -65 000 -58 000 -28 000 -58 000 -61 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-937 000 -723 000 -628 000 -540 000 -592 000 -595 000 -435 000 -630 000 -388 000 -371 000
Sum driftskostnader
-1 015 000 -812 000 -693 000 -605 000 -649 000 -660 000 -493 000 -658 000 -446 000 -432 000
Driftsresultat
-130 000 -16 000 21 000 37 000 -12 000 -72 000 24 000 -106 000 20 000 -8 000
Sum finansinntekter
12 000 8 000 3 000 4 000 5 000 5 000 5 000 8 000 26 000 3 000
Sum finansutgifter
-13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-131 000 -8 000 24 000 40 000 -7 000 -67 000 29 000 -98 000 46 000 -5 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-131 000 -8 000 24 000 40 000 -7 000 -67 000 29 000 -98 000 46 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-131 000 -8 000 24 000 40 000 -7 000 -67 000 29 000 -98 000 46 000 -5 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-131 000 -8 000 24 000 40 000 -7 000 -67 000 29 000 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
1 000 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 5 000
Andre fordringer
106 000 73 000 56 000 9 000 4 000 6 000 7 000 7 000 4 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
107 000 74 000 59 000 9 000 4 000 6 000 7 000 7 000 4 000 5 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
750 000 428 000 480 000 418 000 395 000 400 000 449 000 418 000 527 000 436 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
857 000 501 000 540 000 427 000 399 000 406 000 456 000 425 000 531 000 441 000
Sum eiendeler
857 000 501 000 540 000 427 000 399 000 406 000 456 000 425 000 531 000 441 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
284 000 415 000 423 000 399 000 359 000 366 000 433 000 404 000 501 000 413 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
284 000 415 000 423 000 399 000 359 000 366 000 433 000 404 000 501 000 408 000
Sum egenkapital
284 000 415 000 423 000 399 000 359 000 366 000 433 000 404 000 501 000 408 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
486 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
486 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
486 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
18 000 4 000 71 000 0 0 0 0 0 0 5 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
6 000 6 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
63 000 76 000 42 000 26 000 38 000 38 000 21 000 20 000 28 000 25 000
Sum kortsiktig gjeld
87 000 86 000 117 000 28 000 40 000 40 000 23 000 21 000 30 000 33 000
Sum gjeld
573 000 86 000 117 000 28 000 40 000 40 000 23 000 21 000 30 000 33 000
Sum egenkapital og gjeld
857 000 501 000 540 000 427 000 399 000 406 000 456 000 425 000 531 000 441 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0