Resultatregnskap 2005
Salgsinntekter
0
Andre driftsinntekter
449 000
Sum driftsinntekter
449 000
Varekostnad
-70 000
Beholdningsendring
0
Lønnskostnader
-10 000
Avskrivninger
-1 000
Nedskrivninger
0
Tapte fordringer
0
Andre driftskostnader
-300 000
Sum driftskostnader
-381 000
Driftsresultat
70 000
Sum finansinntekter
0
Sum finansutgifter
-6 000
Resultat før skatt
64 000
Skattekostnad
0
Ordinært resultat
64 000
Ekstraordinære inntekter
0
Ekstraordinære utgifter
0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0
Årsresultat
64 000
Utbytte
0
Konsernbidrag
0
Overført til/fra egenkapital
0
Balanseregnskap 2005
Goodwill
0
Forskning
0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0
Skattefordel
0
Immatrielle midler
0
Eiendomer
0
Maskiner og anlegg
0
Skip, rigger, fly mm.
0
Driftsløsøre
1 000
Varige driftsmidler
1 000
Investering i datterselskap
0
Investering i samme konsern
0
Lån til selskap i samme konsern
0
Investering i tilknyttet selskap
0
Lån til tilknyttet selskap
0
InvesteringAksjerAndeler
0
ObligAndFordringer
0
Pensjonsmidler
0
Finansielle annleggsmidler
0
Andre annleggsmidler
0
Annleggsmidler
1 000
LagerRavarer
0
LagerTilvirkedeVarer
0
LagerFerdigeVarer
0
Varebeholdning
0
Kundefordringer
0
Andre fordringer
0
Konsernfordringer
0
Sum Fordringer
0
Aksjer i samme konsern
0
Markedsaksjoner
0
Markedsobligasjoner
0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0
Andre finansielle instrumenter
0
Sum Investeringer
0
Kasse / Bank / Post
64 000
Andre omløpsmidler
0
Omløpsmidler
64 000
Sum eiendeler
65 000
Egne aksjer
0
Sum innskutt egenkapital
0
Annen egenkapital
0
FondVurderingsforskjeller
0
Minority Stake Debt
0
Sum opptjent egenkapital
-44 000
Sum egenkapital
-44 000
SumAvsetnForpl
0
Pensjonsforpliktelser
0
Utsatt skatt
0
Andre avsetninger
0
Sum annen langsiktig gjeld
54 000
Konvertible lån
0
Obligasjonslån
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
54 000
Langsiktig konserngjeld
0
Ansvarlig lånekapital
0
Øvrig langsiktig gjeld
0
Sum langsiktig gjeld
54 000
Skyldig konsernbidrag
0
Avdrag langsiktig gjeld
0
Kortisktige konvertible lån
0
Sertifikatlån
0
Kortsiktig kredittgjeld
0
Kassekreditt
0
Kassekredittgrense
0
Leverandørgjeld
38 000
Betalbar skatt
0
Skyldig offentlige avgifter
0
Kortsiktig konserngjeld
0
Utbyttegjeld
0
Annen kortsiktig gjeld
16 000
Sum kortsiktig gjeld
55 000
Sum gjeld
109 000
Sum egenkapital og gjeld
65 000
Pant
0