Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
707 000 700 000 0 728 000 680 000 623 000 691 000 654 000 572 000
Andre driftsinntekter
0 0 717 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
707 000 700 000 717 000 728 000 680 000 623 000 691 000 654 000 572 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-29 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -51 000 -51 000 -51 000 -21 000
Avskrivninger
-10 000 0 -10 000 -9 000 -9 000 -9 000 -8 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-626 000 -591 000 -592 000 -617 000 -675 000 -678 000 -558 000 -514 000 -584 000
Sum driftskostnader
-665 000 -631 000 -642 000 -666 000 -724 000 -738 000 -617 000 -565 000 -605 000
Driftsresultat
43 000 69 000 76 000 62 000 -44 000 -115 000 73 000 89 000 -34 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 0 0 0 5 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-2 000 -2 000 0 0 0 0 -1 000 -2 000 -12 000
Resultat før skatt
41 000 68 000 76 000 62 000 -45 000 -115 000 77 000 88 000 -45 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
41 000 68 000 76 000 62 000 -45 000 -115 000 77 000 88 000 -45 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
41 000 68 000 76 000 62 000 -45 000 -115 000 77 000 88 000 -45 000
Utbytte
-8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
41 000 68 000 76 000 62 000 -45 000 -115 000 77 000 88 000 -45 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
50 000 0 0 10 000 19 000 28 000 37 000 0 0
Varige driftsmidler
50 000 0 0 10 000 19 000 28 000 37 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
50 000 0 0 10 000 19 000 28 000 37 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
42 000 58 000 57 000 11 000 8 000 10 000 11 000 16 000 2 000
Andre fordringer
21 000 63 000 12 000 13 000 50 000 52 000 2 000 44 000 43 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
63 000 121 000 69 000 24 000 58 000 62 000 13 000 60 000 45 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
419 000 466 000 371 000 326 000 259 000 293 000 53 000 370 000 267 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
482 000 586 000 440 000 350 000 317 000 355 000 66 000 430 000 312 000
Sum eiendeler
532 000 586 000 440 000 360 000 336 000 382 000 102 000 430 000 312 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
483 000 442 000 374 000 298 000 236 000 281 000 77 000 318 000 230 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
483 000 442 000 374 000 298 000 236 000 281 000 77 000 318 000 230 000
Sum egenkapital
483 000 442 000 374 000 298 000 236 000 281 000 77 000 318 000 230 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 71 000 17 000 34 000 65 000 54 000 41 000 43 000 59 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
4 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
35 000 69 000 44 000 28 000 35 000 47 000 -15 000 70 000 23 000
Sum kortsiktig gjeld
48 000 144 000 66 000 62 000 100 000 101 000 25 000 112 000 82 000
Sum gjeld
48 000 144 000 66 000 62 000 100 000 101 000 25 000 112 000 82 000
Sum egenkapital og gjeld
532 000 586 000 440 000 360 000 336 000 382 000 102 000 430 000 312 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0