Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -3 000 -3 000 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -4 000 -3 000 -2 000 -1 000 -4 000 -2 000 -7 000 -7 000
Sum driftskostnader
-7 000 -4 000 -4 000 -4 000 -5 000 -6 000 -5 000 -5 000 -4 000 -4 000 -2 000 -7 000 -7 000
Driftsresultat
-7 000 -4 000 -4 000 -4 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -4 000 -1 000 -2 000 -7 000 -7 000
Sum finansinntekter
4 000 5 000 4 000 4 000 5 000 8 000 6 000 4 000 3 000 0 4 000 12 000 8 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 000 0 0
Resultat før skatt
-3 000 0 0 0 0 2 000 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000 5 000 1 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-3 000 0 0 0 0 2 000 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000 5 000 1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-3 000 0 0 0 0 2 000 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -3 000 5 000 1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 -3 000 5 000 1 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
123 000 126 000 125 000 125 000 125 000 125 000 123 000 122 000 123 000 124 000 125 000 128 000 122 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
123 000 126 000 125 000 125 000 125 000 125 000 123 000 122 000 123 000 124 000 125 000 128 000 122 000
Sum eiendeler
123 000 126 000 125 000 125 000 125 000 125 000 123 000 122 000 123 000 124 000 125 000 128 000 122 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 110 000 110 000
Annen egenkapital
8 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 7 000 8 000 9 000 10 000 18 000 12 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
8 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 7 000 8 000 9 000 10 000 18 000 12 000
Sum egenkapital
123 000 126 000 125 000 125 000 125 000 125 000 123 000 122 000 123 000 124 000 125 000 128 000 122 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
123 000 126 000 125 000 125 000 125 000 125 000 123 000 122 000 123 000 124 000 125 000 128 000 122 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0