L A Engers Legat Til Fremme Av Tekniske og Industrielle Formål

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -10 000 -11 000 -11 000 -71 000 -11 000 -20 000 -79 000 -7 000 -4 000 -11 000 -15 000
Sum driftskostnader
-9 000 -10 000 -11 000 -11 000 -71 000 -11 000 -20 000 -79 000 -7 000 -4 000 -11 000 -15 000
Driftsresultat
-9 000 -10 000 -11 000 -11 000 -71 000 -11 000 -20 000 -79 000 7 000 14 000 -11 000 -15 000
Sum finansinntekter
23 000 27 000 34 000 36 000 31 000 36 000 63 000 46 000 27 000 0 54 000 75 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 000 0 0
Resultat før skatt
14 000 17 000 23 000 24 000 -40 000 25 000 44 000 -33 000 20 000 -36 000 43 000 60 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
14 000 17 000 23 000 24 000 -40 000 25 000 44 000 -33 000 20 000 -36 000 43 000 60 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
0 17 000 23 000 24 000 -40 000 25 000 44 000 -33 000 20 000 -12 000 43 000 60 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 000 43 000 60 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188 000 1 267 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188 000 1 267 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 286 000 1 280 000 1 257 000 1 235 000 1 220 000 1 263 000 1 231 000 1 190 000 1 215 000 0 0 1 229 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 286 000 1 280 000 1 257 000 1 235 000 1 220 000 1 263 000 1 231 000 1 190 000 1 215 000 0 0 1 229 000
Sum eiendeler
1 286 000 1 280 000 1 257 000 1 235 000 1 220 000 1 263 000 1 231 000 1 190 000 1 215 000 1 188 000 1 267 000 1 229 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
393 000 0 0 0 0 0 0 0 0 343 000 343 000 335 000
Annen egenkapital
889 000 1 267 000 1 250 000 1 227 000 1 203 000 1 243 000 1 218 000 1 174 000 1 208 000 845 000 903 000 869 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
889 000 1 267 000 1 250 000 1 227 000 1 203 000 1 243 000 1 218 000 1 174 000 1 208 000 845 000 903 000 869 000
Sum egenkapital
1 281 000 1 267 000 1 250 000 1 227 000 1 203 000 1 243 000 1 218 000 1 174 000 1 208 000 1 188 000 1 246 000 1 204 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 000 12 000 7 000 7 000 17 000 20 000 13 000 15 000 7 000 0 21 000 25 000
Sum kortsiktig gjeld
5 000 12 000 7 000 7 000 17 000 20 000 13 000 15 000 7 000 0 21 000 25 000
Sum gjeld
5 000 12 000 7 000 7 000 17 000 20 000 13 000 15 000 7 000 0 21 000 25 000
Sum egenkapital og gjeld
1 286 000 1 280 000 1 257 000 1 235 000 1 220 000 1 263 000 1 231 000 1 190 000 1 215 000 1 188 000 1 267 000 1 229 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0