Paulsen Ingeborg F Rønne og Rådmann Halvors Paulsens Legat

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004
Salgsinntekter
0 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
162 000 190 000 0 250 000 312 000 330 000 318 000 303 000 366 000 320 000 293 000 376 000
Sum driftsinntekter
162 000 190 000 220 000 250 000 312 000 330 000 318 000 303 000 366 000 320 000 293 000 376 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-147 000 -176 000 -336 000 -66 000 -48 000 -36 000 -35 000 -35 000 -24 000 -29 000 -30 000 -27 000
Sum driftskostnader
-147 000 -176 000 -336 000 -66 000 -48 000 -36 000 -35 000 -35 000 -24 000 -29 000 -30 000 -29 000
Driftsresultat
15 000 13 000 -116 000 184 000 265 000 294 000 283 000 268 000 342 000 291 000 263 000 347 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -182 000 -246 000 -282 000 -264 000 -258 000 -250 000 -205 000 -280 000 -365 000
Resultat før skatt
15 000 13 000 -116 000 2 000 19 000 12 000 19 000 10 000 92 000 86 000 -17 000 -18 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
15 000 13 000 -116 000 2 000 19 000 12 000 19 000 10 000 92 000 86 000 -17 000 -18 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
15 000 13 000 -116 000 2 000 19 000 12 000 19 000 10 000 92 000 86 000 -17 000 -18 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
15 000 13 000 -116 000 2 000 19 000 12 000 19 000 10 000 92 000 86 000 -17 000 -18 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 364 000
ObligAndFordringer
0 0 0 8 609 000 8 591 000 8 573 000 8 561 000 8 542 000 8 533 000 8 440 000 8 355 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 8 609 000 8 591 000 8 573 000 8 561 000 8 542 000 8 533 000 8 440 000 8 355 000 8 364 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 8 609 000 8 591 000 8 573 000 8 561 000 8 542 000 8 533 000 8 440 000 8 355 000 8 364 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
8 522 000 8 509 000 8 499 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 522 000 8 509 000 8 499 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum eiendeler
8 522 000 8 509 000 8 499 000 8 609 000 8 591 000 8 573 000 8 561 000 8 542 000 8 533 000 8 440 000 8 355 000 8 364 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 8 332 000 8 307 000 8 276 000 8 243 000 8 211 000 8 181 000 8 144 000 8 113 000 8 050 000
Annen egenkapital
8 505 000 8 490 000 8 477 000 260 000 284 000 297 000 318 000 331 000 352 000 296 000 242 000 313 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
8 505 000 8 490 000 8 477 000 260 000 284 000 297 000 318 000 331 000 352 000 296 000 242 000 313 000
Sum egenkapital
8 505 000 8 490 000 8 477 000 8 593 000 8 591 000 8 573 000 8 561 000 8 542 000 8 533 000 8 440 000 8 355 000 8 363 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
16 000 19 000 22 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
16 000 19 000 22 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
16 000 19 000 22 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
8 522 000 8 509 000 8 499 000 8 609 000 8 591 000 8 573 000 8 561 000 8 542 000 8 533 000 8 440 000 8 355 000 8 364 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0