Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005
Salgsinntekter
3 102 000 2 733 000 2 516 000 2 488 000 1 989 000 2 102 000 1 950 000 1 777 000
Andre driftsinntekter
224 000 119 000 204 000 -134 000 261 000 141 000 12 000 35 000
Sum driftsinntekter
3 326 000 2 852 000 2 720 000 2 354 000 2 250 000 2 242 000 1 961 000 1 812 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-192 000 4 000 -5 000 -292 000 -2 000 -4 000 -4 000 -8 000
Avskrivninger
0 0 0 -15 000 -4 000 -5 000 -6 000 -16 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-894 000 -784 000 -732 000 -775 000 -846 000 -706 000 -720 000 -632 000
Sum driftskostnader
-1 086 000 -780 000 -737 000 -1 082 000 -852 000 -715 000 -730 000 -656 000
Driftsresultat
2 240 000 2 072 000 1 983 000 1 273 000 1 398 000 1 528 000 1 231 000 1 156 000
Sum finansinntekter
0 0 21 000 0 0 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-11 000 -8 000 -11 000 -3 000 -8 000 -9 000 -7 000 -12 000
Resultat før skatt
2 229 000 2 064 000 1 993 000 1 270 000 1 390 000 1 520 000 1 225 000 1 144 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
2 229 000 2 064 000 1 993 000 1 270 000 1 390 000 1 520 000 1 225 000 1 144 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 229 000 2 064 000 1 993 000 1 270 000 1 390 000 1 520 000 1 225 000 1 144 000
Utbytte
0 0 0 0 -19 000 -1 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 1 144 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
24 000 24 000 24 000 24 000 39 000 42 000 47 000 51 000
Varige driftsmidler
24 000 24 000 24 000 24 000 39 000 42 000 47 000 51 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
20 000 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
20 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
44 000 24 000 24 000 24 000 39 000 42 000 47 000 51 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
527 000 349 000 364 000 324 000 315 000 329 000 249 000 247 000
Andre fordringer
50 000 137 000 17 000 23 000 48 000 50 000 16 000 6 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
577 000 487 000 381 000 348 000 363 000 379 000 265 000 253 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
135 000 61 000 25 000 45 000 32 000 121 000 31 000 13 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
712 000 547 000 406 000 393 000 395 000 500 000 297 000 266 000
Sum eiendeler
756 000 571 000 430 000 417 000 433 000 542 000 344 000 317 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
418 000 267 000 89 000 0 177 000 272 000 159 000 67 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
418 000 267 000 89 000 -18 000 177 000 272 000 159 000 67 000
Sum egenkapital
418 000 267 000 89 000 -18 000 177 000 272 000 159 000 67 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
138 000 140 000 142 000 142 000 142 000 140 000 77 000 128 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
10 000 56 000 84 000 107 000 72 000 54 000 39 000 56 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
107 000 110 000 88 000 121 000 23 000 75 000 24 000 56 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
83 000 -2 000 27 000 64 000 0 0 45 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld
337 000 305 000 341 000 435 000 256 000 270 000 185 000 250 000
Sum gjeld
337 000 305 000 341 000 435 000 256 000 270 000 185 000 250 000
Sum egenkapital og gjeld
756 000 571 000 430 000 417 000 433 000 542 000 344 000 317 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0