Resultatregnskap 2011
Salgsinntekter
0
Andre driftsinntekter
1 214 000
Sum driftsinntekter
1 214 000
Varekostnad
0
Beholdningsendring
0
Lønnskostnader
0
Avskrivninger
0
Nedskrivninger
0
Tapte fordringer
0
Andre driftskostnader
-1 079 000
Sum driftskostnader
-1 079 000
Driftsresultat
135 000
Sum finansinntekter
0
Sum finansutgifter
-45 000
Resultat før skatt
91 000
Skattekostnad
0
Ordinært resultat
91 000
Ekstraordinære inntekter
0
Ekstraordinære utgifter
0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0
Årsresultat
91 000
Utbytte
0
Konsernbidrag
0
Overført til/fra egenkapital
0
Balanseregnskap 2011
Goodwill
0
Forskning
0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0
Skattefordel
0
Immatrielle midler
0
Eiendomer
0
Maskiner og anlegg
0
Skip, rigger, fly mm.
0
Driftsløsøre
0
Varige driftsmidler
0
Investering i datterselskap
0
Investering i samme konsern
0
Lån til selskap i samme konsern
0
Investering i tilknyttet selskap
0
Lån til tilknyttet selskap
0
InvesteringAksjerAndeler
0
ObligAndFordringer
0
Pensjonsmidler
0
Finansielle annleggsmidler
0
Andre annleggsmidler
0
Annleggsmidler
0
LagerRavarer
0
LagerTilvirkedeVarer
0
LagerFerdigeVarer
0
Varebeholdning
0
Kundefordringer
3 000
Andre fordringer
11 000
Konsernfordringer
0
Sum Fordringer
14 000
Aksjer i samme konsern
0
Markedsaksjoner
0
Markedsobligasjoner
0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0
Andre finansielle instrumenter
0
Sum Investeringer
0
Kasse / Bank / Post
249 000
Andre omløpsmidler
0
Omløpsmidler
262 000
Sum eiendeler
262 000
Egne aksjer
0
Sum innskutt egenkapital
0
Annen egenkapital
-308 000
FondVurderingsforskjeller
0
Minority Stake Debt
0
Sum opptjent egenkapital
-308 000
Sum egenkapital
-308 000
SumAvsetnForpl
0
Pensjonsforpliktelser
0
Utsatt skatt
0
Andre avsetninger
0
Sum annen langsiktig gjeld
0
Konvertible lån
0
Obligasjonslån
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
Langsiktig konserngjeld
0
Ansvarlig lånekapital
0
Øvrig langsiktig gjeld
549 000
Sum langsiktig gjeld
549 000
Skyldig konsernbidrag
0
Avdrag langsiktig gjeld
0
Kortisktige konvertible lån
0
Sertifikatlån
0
Kortsiktig kredittgjeld
0
Kassekreditt
0
Kassekredittgrense
0
Leverandørgjeld
0
Betalbar skatt
0
Skyldig offentlige avgifter
0
Kortsiktig konserngjeld
0
Utbyttegjeld
0
Annen kortsiktig gjeld
21 000
Sum kortsiktig gjeld
21 000
Sum gjeld
570 000
Sum egenkapital og gjeld
262 000
Pant
0