Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
3 647 000 3 196 000 3 419 000 2 899 000 3 000 000 2 454 000 1 739 000 1 752 000 1 734 000
Sum driftsinntekter
3 647 000 3 196 000 3 419 000 2 899 000 3 000 000 2 454 000 1 739 000 1 752 000 1 734 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 -138 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-123 000 -234 000 -170 000 -155 000 -151 000 -147 000 -130 000 -402 000 -112 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 437 000 -2 411 000 -4 140 000 -2 840 000 -3 264 000 -1 942 000 -1 737 000 -2 095 000 -1 614 000
Sum driftskostnader
-2 560 000 -2 645 000 -4 310 000 -2 995 000 -3 415 000 -2 089 000 -1 867 000 -2 497 000 -1 864 000
Driftsresultat
1 087 000 551 000 -891 000 -96 000 -416 000 365 000 -128 000 -745 000 -130 000
Sum finansinntekter
92 000 91 000 105 000 93 000 140 000 120 000 97 000 19 000 552 000
Sum finansutgifter
401 000 -500 000 -495 000 -369 000 -403 000 -40 000 -10 000 -17 000 -24 000
Resultat før skatt
687 000 141 000 -1 282 000 -372 000 -679 000 445 000 -41 000 -743 000 398 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
687 000 141 000 -1 282 000 -372 000 -679 000 445 000 -41 000 -743 000 398 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 18 000 25 000
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
686 000 141 000 -1 282 000 -372 000 -679 000 445 000 -41 000 -725 000 423 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
744 000 744 000 744 000 744 000 744 000 744 000 744 000 744 000 744 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
38 000 376 000 403 000 33 000 331 000 290 000 -7 000 112 000 52 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
48 000 376 000 403 000 33 000 331 000 290 000 -7 000 112 000 52 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 990 000 1 536 000 1 594 000 230 000 963 000 8 632 000 365 000 476 000 1 502 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 038 000 1 913 000 1 997 000 264 000 1 294 000 8 921 000 358 000 588 000 1 553 000
Sum eiendeler
2 782 000 2 657 000 2 741 000 1 007 000 2 037 000 9 665 000 1 102 000 1 332 000 2 297 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
-7 441 000 -8 127 000 -8 269 000 -6 987 000 -6 615 000 1 327 000 252 000 921 000 1 646 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-7 441 000 -8 127 000 -8 269 000 -6 987 000 -6 615 000 1 327 000 881 000 921 000 1 646 000
Sum egenkapital
-7 441 000 -8 127 000 -8 269 000 -6 987 000 -6 615 000 1 327 000 881 000 921 000 1 646 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
9 999 000 10 221 000 10 437 000 7 631 000 7 757 000 7 994 000 100 000 270 000 472 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
9 999 000 10 221 000 10 437 000 7 631 000 7 757 000 7 994 000 100 000 270 000 472 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
9 999 000 10 221 000 10 437 000 7 631 000 7 757 000 7 994 000 100 000 270 000 472 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
73 000 409 000 416 000 157 000 710 000 305 000 83 000 101 000 110 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
151 000 154 000 157 000 207 000 186 000 39 000 38 000 40 000 70 000
Sum kortsiktig gjeld
224 000 563 000 573 000 364 000 896 000 345 000 120 000 141 000 180 000
Sum gjeld
10 223 000 10 784 000 11 010 000 7 995 000 8 653 000 8 339 000 220 000 411 000 652 000
Sum egenkapital og gjeld
2 782 000 2 657 000 2 741 000 1 007 000 2 037 000 9 665 000 1 102 000 1 332 000 2 297 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0