Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
620 000 736 000 582 000 629 000 511 000 552 000 555 000 514 000 511 000
Sum driftsinntekter
620 000 736 000 582 000 629 000 511 000 552 000 555 000 514 000 511 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-23 000 -21 000 -15 000 -17 000 -18 000 -3 000 -18 000 -15 000 -15 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-576 000 -725 000 -532 000 -575 000 -492 000 -482 000 -448 000 -403 000 -372 000
Sum driftskostnader
-599 000 -746 000 -547 000 -592 000 -510 000 -485 000 -466 000 -418 000 -387 000
Driftsresultat
21 000 -9 000 35 000 37 000 1 000 67 000 88 000 96 000 124 000
Sum finansinntekter
0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 -4 000 -10 000 -16 000 -26 000
Resultat før skatt
21 000 -9 000 36 000 37 000 1 000 64 000 79 000 81 000 99 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
21 000 -9 000 36 000 37 000 1 000 64 000 79 000 81 000 99 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
21 000 -9 000 36 000 37 000 1 000 64 000 79 000 81 000 99 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
27 000 38 000 36 000 44 000 49 000 30 000 11 000 9 000 0
Andre fordringer
12 000 15 000 0 2 000 0 63 000 48 000 119 000 158 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
39 000 53 000 36 000 46 000 49 000 93 000 59 000 128 000 158 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
194 000 206 000 173 000 143 000 83 000 34 000 100 000 51 000 60 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
233 000 259 000 209 000 189 000 132 000 126 000 159 000 178 000 218 000
Sum eiendeler
233 000 259 000 209 000 189 000 132 000 126 000 159 000 178 000 218 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
174 000 153 000 162 000 125 000 88 000 87 000 23 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
174 000 153 000 162 000 125 000 88 000 87 000 23 000 -56 000 -137 000
Sum egenkapital
174 000 153 000 162 000 125 000 88 000 87 000 23 000 -56 000 -137 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 96 000 166 000 249 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 96 000 166 000 249 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 96 000 166 000 249 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
13 000 1 000 15 000 1 000 3 000 1 000 5 000 52 000 53 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
46 000 105 000 32 000 63 000 41 000 39 000 35 000 16 000 52 000
Sum kortsiktig gjeld
59 000 106 000 47 000 64 000 44 000 40 000 40 000 68 000 105 000
Sum gjeld
59 000 106 000 47 000 64 000 44 000 40 000 136 000 234 000 354 000
Sum egenkapital og gjeld
233 000 259 000 209 000 189 000 132 000 126 000 159 000 178 000 218 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0