Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
846 000 837 000 768 000 714 000 635 000 634 000 637 000 616 000 607 000 664 000
Sum driftsinntekter
846 000 837 000 768 000 714 000 635 000 634 000 637 000 616 000 607 000 664 000
Varekostnad
0 -5 000 -4 000 -7 000 -2 000 -1 000 -2 000 -2 000 -90 000 -69 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -17 000 -11 000 -12 000 -11 000 -11 000
Avskrivninger
-4 000 -4 000 -3 000 -2 000 -2 000 -2 000 -4 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-640 000 -487 000 -589 000 -538 000 -571 000 -510 000 -803 000 -384 000 -353 000 -492 000
Sum driftskostnader
-662 000 -514 000 -614 000 -565 000 -593 000 -530 000 -820 000 -398 000 -454 000 -572 000
Driftsresultat
184 000 323 000 153 000 148 000 42 000 103 000 -183 000 219 000 153 000 92 000
Sum finansinntekter
9 000 4 000 1 000 1 000 2 000 4 000 7 000 5 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
-26 000 -31 000 -36 000 -39 000 -42 000 -52 000 -69 000 -48 000 -40 000 -40 000
Resultat før skatt
167 000 296 000 118 000 110 000 2 000 55 000 -246 000 176 000 114 000 53 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
167 000 296 000 118 000 110 000 2 000 55 000 -246 000 176 000 114 000 53 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
167 000 296 000 118 000 110 000 2 000 55 000 -246 000 176 000 114 000 53 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
167 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 83 000 87 000 40 000 42 000 44 000 46 000 50 000 50 000 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
79 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
79 000 83 000 87 000 40 000 42 000 44 000 46 000 50 000 50 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
79 000 83 000 87 000 40 000 42 000 44 000 46 000 50 000 50 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 000
Andre fordringer
46 000 43 000 41 000 53 000 50 000 1 000 11 000 10 000 43 000 3 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
46 000 43 000 41 000 53 000 50 000 1 000 11 000 10 000 47 000 6 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
305 000 242 000 43 000 52 000 52 000 182 000 186 000 223 000 111 000 137 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
351 000 286 000 84 000 105 000 102 000 183 000 197 000 233 000 158 000 143 000
Sum eiendeler
430 000 368 000 171 000 145 000 144 000 227 000 243 000 283 000 208 000 143 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-13 000 -180 000 -476 000 -594 000 -704 000 -706 000 -761 000 -515 000 -691 000 -806 000
Sum egenkapital
-13 000 -180 000 -476 000 -594 000 -704 000 -706 000 -761 000 -515 000 -691 000 -806 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
413 000 518 000 617 000 711 000 801 000 887 000 967 000 748 000 832 000 917 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
413 000 518 000 617 000 711 000 801 000 887 000 967 000 748 000 832 000 917 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
413 000 518 000 617 000 711 000 801 000 887 000 967 000 748 000 832 000 917 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
7 000 12 000 14 000 13 000 10 000 9 000 20 000 16 000 49 000 14 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
23 000 19 000 15 000 15 000 37 000 37 000 18 000 34 000 18 000 19 000
Sum kortsiktig gjeld
30 000 31 000 30 000 28 000 47 000 46 000 37 000 50 000 67 000 33 000
Sum gjeld
443 000 549 000 647 000 739 000 848 000 933 000 1 004 000 798 000 899 000 950 000
Sum egenkapital og gjeld
430 000 368 000 171 000 145 000 144 000 227 000 243 000 283 000 208 000 143 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0