Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
6 591 000 5 979 000 7 776 000 4 895 000 4 588 000 3 851 000 2 630 000 2 510 000 1 941 000 1 817 000
Andre driftsinntekter
0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
6 591 000 5 986 000 7 776 000 4 895 000 4 588 000 3 851 000 2 630 000 2 510 000 1 941 000 1 817 000
Varekostnad
-8 000 0 -8 000 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 -1 000 -28 000 -31 000 -27 000 -18 000 -12 000 -10 000 -8 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 -138 000 -41 000 -51 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 020 000 -2 750 000 -2 876 000 -2 025 000 -1 551 000 -1 348 000 -797 000 -725 000 -533 000 -443 000
Sum driftskostnader
-3 028 000 -2 750 000 -2 885 000 -2 053 000 -1 582 000 -1 375 000 -815 000 -875 000 -584 000 -502 000
Driftsresultat
3 563 000 3 235 000 4 891 000 2 842 000 3 007 000 2 476 000 1 814 000 1 635 000 1 357 000 1 315 000
Sum finansinntekter
100 000 1 000 3 000 5 000 1 000 1 000 5 000 6 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-7 000 -5 000 -18 000 -3 000 -3 000 -12 000 -20 000 -30 000 -31 000 -30 000
Resultat før skatt
3 656 000 3 231 000 4 876 000 2 844 000 3 005 000 2 465 000 1 799 000 1 611 000 1 327 000 1 285 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
3 656 000 3 231 000 4 876 000 2 844 000 3 005 000 2 465 000 1 799 000 1 611 000 1 327 000 1 285 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
3 656 000 3 231 000 4 876 000 2 844 000 3 005 000 2 465 000 1 799 000 1 611 000 1 327 000 1 285 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 3 005 000 2 465 000 1 799 000 -11 000 0 1 285 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 551 000 163 000 204 000
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 551 000 163 000 204 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 551 000 363 000 404 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
1 199 000 1 145 000 1 490 000 656 000 1 076 000 689 000 250 000 348 000 144 000 129 000
Andre fordringer
31 000 7 000 30 000 19 000 0 11 000 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 230 000 1 152 000 1 520 000 674 000 1 076 000 700 000 250 000 348 000 144 000 129 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
484 000 -89 000 1 370 000 850 000 426 000 152 000 12 000 16 000 1 000 2 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 714 000 1 063 000 2 890 000 1 524 000 1 502 000 852 000 262 000 364 000 146 000 131 000
Sum eiendeler
1 714 000 1 063 000 2 890 000 1 524 000 1 502 000 852 000 262 000 914 000 509 000 535 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
1 568 000 881 000 2 354 000 1 417 000 1 374 000 526 000 24 000 19 000 30 000 41 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 568 000 881 000 2 354 000 1 417 000 1 374 000 526 000 24 000 19 000 30 000 41 000
Sum egenkapital
1 568 000 881 000 2 354 000 1 417 000 1 374 000 526 000 24 000 19 000 30 000 41 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 648 000 207 000 245 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 648 000 207 000 245 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 648 000 207 000 245 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 54 000 16 000 137 000 164 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
141 000 -35 000 11 000 10 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
4 000 193 000 517 000 89 000 128 000 326 000 175 000 221 000 110 000 58 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 1 622 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 24 000 8 000 8 000 0 0 10 000 10 000 25 000 25 000
Sum kortsiktig gjeld
146 000 182 000 536 000 107 000 128 000 326 000 238 000 247 000 272 000 248 000
Sum gjeld
146 000 182 000 536 000 107 000 128 000 326 000 238 000 895 000 479 000 493 000
Sum egenkapital og gjeld
1 714 000 1 063 000 2 890 000 1 524 000 1 502 000 852 000 262 000 914 000 509 000 535 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0