Eierseksjonssameiet Etterstadkroken 5 C og D

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 096 000 1 025 000 961 000 895 000 863 000 741 000 675 000 640 000 619 000 547 000
Sum driftsinntekter
1 096 000 1 025 000 961 000 895 000 863 000 741 000 675 000 640 000 619 000 547 000
Varekostnad
0 -1 000 0 -1 000 -2 000 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-57 000 -57 000 -57 000 -51 000 -51 000 -51 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-812 000 -759 000 -702 000 -732 000 -853 000 -699 000 -637 000 -518 000 -508 000 -510 000
Sum driftskostnader
-869 000 -817 000 -759 000 -784 000 -906 000 -750 000 -683 000 -564 000 -554 000 -556 000
Driftsresultat
227 000 208 000 202 000 111 000 -43 000 -10 000 -8 000 76 000 66 000 -9 000
Sum finansinntekter
22 000 14 000 8 000 4 000 3 000 7 000 11 000 4 000 2 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 -2 000 0 0 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
249 000 221 000 209 000 113 000 -40 000 -3 000 3 000 80 000 68 000 -8 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
249 000 221 000 209 000 113 000 -40 000 -3 000 3 000 80 000 68 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
249 000 221 000 209 000 113 000 -40 000 -3 000 3 000 80 000 68 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
249 000 221 000 209 000 113 000 -40 000 -3 000 3 000 80 000 68 000 -8 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 32 000 18 000 6 000 11 000 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 231 000 172 000 137 000 103 000 207 000 155 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 263 000 190 000 144 000 114 000 207 000 155 000 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
18 000 263 000 190 000 144 000 114 000 207 000 155 000 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 11 000 0 11 000 7 000 2 000 5 000
Andre fordringer
64 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 9 000 44 000 19 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
64 000 5 000 5 000 5 000 17 000 5 000 71 000 16 000 46 000 24 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 57 000 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 57 000 0 0
Kasse / Bank / Post
1 038 000 561 000 390 000 250 000 183 000 104 000 124 000 251 000 188 000 137 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 102 000 567 000 395 000 255 000 199 000 109 000 196 000 324 000 234 000 161 000
Sum eiendeler
1 119 000 829 000 585 000 399 000 313 000 316 000 351 000 324 000 234 000 161 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
1 040 000 792 000 570 000 361 000 248 000 288 000 291 000 287 000 208 000 140 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 040 000 792 000 570 000 361 000 248 000 288 000 291 000 287 000 208 000 140 000
Sum egenkapital
1 040 000 792 000 570 000 361 000 248 000 288 000 291 000 287 000 208 000 140 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
62 000 19 000 4 000 16 000 42 000 13 000 30 000 13 000 9 000 4 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
17 000 19 000 11 000 22 000 23 000 16 000 30 000 24 000 18 000 17 000
Sum kortsiktig gjeld
79 000 38 000 15 000 38 000 65 000 29 000 60 000 36 000 26 000 21 000
Sum gjeld
79 000 38 000 15 000 38 000 65 000 29 000 60 000 36 000 26 000 21 000
Sum egenkapital og gjeld
1 119 000 829 000 585 000 399 000 313 000 316 000 351 000 324 000 234 000 161 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0