Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
30 000 42 000 55 000 56 000 57 000 455 000 40 000 45 000 74 000 52 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
30 000 42 000 55 000 56 000 57 000 455 000 40 000 45 000 74 000 52 000
Varekostnad
-7 000 0 0 0 -105 000 -10 000 -20 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-17 000 -17 000 -17 000 -17 000 -17 000 -15 000 -16 000 -15 000 -15 000 -18 000
Sum driftskostnader
-24 000 -17 000 -17 000 -17 000 -122 000 -25 000 -36 000 -15 000 -15 000 -18 000
Driftsresultat
7 000 26 000 39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
7 000 26 000 39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
7 000 26 000 39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
7 000 26 000 39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
7 000 26 000 39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 58 000 34 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 2 000 8 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 2 000 8 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 761 000 1 754 000 1 729 000 1 686 000 1 646 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 761 000 1 754 000 1 729 000 1 687 000 1 655 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Sum eiendeler
1 761 000 1 754 000 1 729 000 1 687 000 1 655 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
337 000 334 000 329 000 324 000 318 000 313 000 267 000 263 000 259 000 251 000
Annen egenkapital
1 422 000 1 418 000 1 396 000 1 363 000 1 330 000 1 400 000 1 016 000 1 016 000 989 000 938 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 422 000 1 418 000 1 396 000 1 363 000 1 330 000 1 400 000 1 016 000 1 016 000 989 000 938 000
Sum egenkapital
1 758 000 1 751 000 1 726 000 1 687 000 1 648 000 1 712 000 1 283 000 1 279 000 1 248 000 1 189 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 000 3 000 3 000 0 6 000 6 000 26 000 7 000 5 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
3 000 3 000 3 000 0 6 000 6 000 26 000 7 000 5 000 2 000
Sum gjeld
3 000 3 000 3 000 0 6 000 6 000 26 000 7 000 5 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
1 761 000 1 754 000 1 729 000 1 687 000 1 655 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0