Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
55 000 56 000 57 000 455 000 40 000 45 000 74 000 52 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
55 000 56 000 57 000 455 000 40 000 45 000 74 000 52 000
Varekostnad
0 0 -105 000 -10 000 -20 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-17 000 -17 000 -17 000 -15 000 -16 000 -15 000 -15 000 -18 000
Sum driftskostnader
-17 000 -17 000 -122 000 -25 000 -36 000 -15 000 -15 000 -18 000
Driftsresultat
39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 59 000 34 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
39 000 39 000 -64 000 429 000 4 000 31 000 58 000 34 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 2 000 8 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 2 000 8 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 729 000 1 686 000 1 646 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 729 000 1 687 000 1 655 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Sum eiendeler
1 729 000 1 687 000 1 655 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
329 000 324 000 318 000 313 000 267 000 263 000 259 000 251 000
Annen egenkapital
1 396 000 1 363 000 1 330 000 1 400 000 1 016 000 1 016 000 989 000 938 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 396 000 1 363 000 1 330 000 1 400 000 1 016 000 1 016 000 989 000 938 000
Sum egenkapital
1 726 000 1 687 000 1 648 000 1 712 000 1 283 000 1 279 000 1 248 000 1 189 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 000 0 6 000 6 000 26 000 7 000 5 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
3 000 0 6 000 6 000 26 000 7 000 5 000 2 000
Sum gjeld
3 000 0 6 000 6 000 26 000 7 000 5 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
1 729 000 1 687 000 1 655 000 1 719 000 1 309 000 1 286 000 1 253 000 1 191 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0