Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
1 010 000 0 0
Andre driftsinntekter
17 000 1 193 000 1 010 000
Sum driftsinntekter
1 027 000 1 193 000 1 010 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-57 000 -57 000 -57 000
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-1 593 000 -1 238 000 -873 000
Sum driftskostnader
-1 650 000 -1 295 000 -930 000
Driftsresultat
-623 000 -102 000 80 000
Sum finansinntekter
42 000 49 000 41 000
Sum finansutgifter
0 0 0
Resultat før skatt
-581 000 -54 000 121 000
Skattekostnad
0 0 0
Ordinært resultat
-581 000 -54 000 121 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-581 000 -54 000 121 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-581 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 43 000
Andre fordringer
1 000 41 000 159 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
1 000 41 000 202 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
541 000 1 305 000 1 119 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
542 000 1 346 000 1 321 000
Sum eiendeler
542 000 1 346 000 1 321 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0
Annen egenkapital
479 000 1 059 000 1 113 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
479 000 1 059 000 1 113 000
Sum egenkapital
479 000 1 059 000 1 113 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 110 000 64 000
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
7 000 7 000 7 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
53 000 170 000 137 000
Sum kortsiktig gjeld
64 000 287 000 208 000
Sum gjeld
64 000 287 000 208 000
Sum egenkapital og gjeld
542 000 1 346 000 1 321 000
Pant
0 0 0