Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 1 015 000 1 010 000 0 0
Andre driftsinntekter
1 133 000 50 000 17 000 1 193 000 1 010 000
Sum driftsinntekter
1 133 000 1 065 000 1 027 000 1 193 000 1 010 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-57 000 -57 000 -57 000 -57 000 -57 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 208 000 -1 009 000 -1 593 000 -1 238 000 -873 000
Sum driftskostnader
-1 265 000 -1 066 000 -1 650 000 -1 295 000 -930 000
Driftsresultat
-133 000 -1 000 -623 000 -102 000 80 000
Sum finansinntekter
1 000 7 000 42 000 49 000 41 000
Sum finansutgifter
0 -1 000 0 0 0
Resultat før skatt
-132 000 5 000 -581 000 -54 000 121 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-132 000 5 000 -581 000 -54 000 121 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-132 000 5 000 -581 000 -54 000 121 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-132 000 5 000 -581 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
23 000 0 0 0 43 000
Andre fordringer
0 0 1 000 41 000 159 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
23 000 0 1 000 41 000 202 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
397 000 587 000 541 000 1 305 000 1 119 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
420 000 587 000 542 000 1 346 000 1 321 000
Sum eiendeler
420 000 587 000 542 000 1 346 000 1 321 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0
Annen egenkapital
352 000 483 000 479 000 1 059 000 1 113 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
352 000 483 000 479 000 1 059 000 1 113 000
Sum egenkapital
352 000 483 000 479 000 1 059 000 1 113 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
11 000 23 000 4 000 110 000 64 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
7 000 31 000 7 000 7 000 7 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
50 000 50 000 53 000 170 000 137 000
Sum kortsiktig gjeld
68 000 104 000 64 000 287 000 208 000
Sum gjeld
68 000 104 000 64 000 287 000 208 000
Sum egenkapital og gjeld
420 000 587 000 542 000 1 346 000 1 321 000
Pant
0 0 0 0 0