Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
813 000 914 000 1 107 000 1 151 000 1 279 000 1 131 000 0 1 205 000 0 1 080 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 1 092 000 0 1 120 000 0
Sum driftsinntekter
813 000 914 000 1 107 000 1 151 000 1 279 000 1 131 000 1 092 000 1 205 000 1 120 000 1 080 000
Varekostnad
-9 000 14 000 -35 000 -8 000 -9 000 -10 000 0 -12 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-12 000 -3 000 -4 000 -19 000 -10 000 -12 000 -15 000 -19 000 -23 000 -29 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-298 000 -296 000 -307 000 -299 000 -306 000 -285 000 -287 000 -271 000 -310 000 -359 000
Sum driftskostnader
-319 000 -285 000 -346 000 -326 000 -325 000 -307 000 -302 000 -302 000 -333 000 -388 000
Driftsresultat
494 000 629 000 761 000 825 000 955 000 824 000 791 000 904 000 786 000 691 000
Sum finansinntekter
7 000 15 000 0 19 000 4 000 8 000 26 000 15 000 7 000 4 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
501 000 643 000 773 000 844 000 959 000 832 000 817 000 919 000 793 000 695 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
501 000 643 000 773 000 844 000 959 000 832 000 817 000 919 000 793 000 695 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
501 000 643 000 773 000 844 000 959 000 832 000 817 000 919 000 793 000 695 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
501 000 643 000 773 000 844 000 959 000 832 000 817 000 919 000 793 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 12 000 15 000 19 000 24 000 30 000 38 000 47 000 59 000 74 000
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 12 000 15 000 19 000 24 000 30 000 38 000 47 000 59 000 74 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 33 000 38 000 43 000 50 000 59 000
Varige driftsmidler
15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 33 000 38 000 43 000 50 000 59 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
21 000 34 000 37 000 41 000 60 000 69 000 81 000 96 000 115 000 138 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
2 000 156 000 11 000 82 000 5 000 82 000 87 000 270 000 250 000 147 000
Andre fordringer
41 000 17 000 147 000 70 000 190 000 9 000 76 000 41 000 42 000 44 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
43 000 172 000 158 000 153 000 200 000 99 000 163 000 314 000 292 000 191 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
323 000 428 000 459 000 432 000 391 000 357 000 392 000 441 000 320 000 205 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
366 000 600 000 617 000 585 000 592 000 456 000 555 000 755 000 613 000 396 000
Sum eiendeler
387 000 634 000 654 000 626 000 651 000 525 000 637 000 851 000 728 000 535 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
355 000 536 000 608 000 584 000 587 000 456 000 597 000 778 000 665 000 494 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
355 000 536 000 608 000 584 000 587 000 456 000 597 000 778 000 665 000 494 000
Sum egenkapital
355 000 536 000 608 000 584 000 587 000 456 000 597 000 778 000 665 000 494 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
10 000 28 000 19 000 6 000 21 000 0 4 000 1 000 2 000 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
21 000 67 000 23 000 33 000 43 000 69 000 36 000 72 000 61 000 37 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 000 3 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 1 000
Sum kortsiktig gjeld
33 000 98 000 46 000 42 000 65 000 69 000 40 000 73 000 63 000 40 000
Sum gjeld
33 000 98 000 46 000 42 000 65 000 69 000 40 000 73 000 63 000 40 000
Sum egenkapital og gjeld
387 000 634 000 654 000 626 000 651 000 525 000 637 000 851 000 728 000 535 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0