Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
284 000 0 0 378 000 249 000 260 000 209 000 0
Andre driftsinntekter
0 305 000 256 000 0 0 0 0 209 000
Sum driftsinntekter
284 000 305 000 256 000 378 000 249 000 260 000 209 000 209 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -15 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-211 000 -241 000 -221 000 -306 000 -275 000 -248 000 -247 000 -249 000
Sum driftskostnader
-261 000 -291 000 -271 000 -356 000 -290 000 -248 000 -247 000 -249 000
Driftsresultat
24 000 14 000 -14 000 23 000 -41 000 12 000 -38 000 -40 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 3 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-12 000 -14 000 -16 000 -11 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
12 000 0 -30 000 12 000 -41 000 15 000 -37 000 -40 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
12 000 0 -30 000 12 000 -41 000 15 000 -37 000 -40 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
12 000 0 -30 000 12 000 -41 000 15 000 -37 000 -40 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 15 000 0 0
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 9 431 000 9 431 000 9 431 000 9 570 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000
Maskiner og anlegg
0 348 000 397 000 447 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 9 779 000 9 829 000 9 878 000 9 570 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 9 779 000 9 829 000 9 878 000 9 570 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 43 000 31 000 0 4 000 30 000 16 000 45 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 43 000 32 000 0 4 000 30 000 16 000 45 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 174 000 173 000 188 000 173 000 331 000 320 000 129 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 216 000 205 000 188 000 177 000 361 000 337 000 129 000
Sum eiendeler
0 9 996 000 10 034 000 10 066 000 9 747 000 9 793 000 9 768 000 9 605 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 9 832 000 9 832 000 9 432 000 9 832 000 9 432 000 9 432 000 9 432 000
Annen egenkapital
0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 200 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 -108 000 -108 000 322 000 -89 000 352 000 337 000 174 000
Sum egenkapital
0 9 724 000 9 724 000 9 754 000 9 742 000 9 783 000 9 768 000 9 606 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 269 000 290 000 0 0 0 -9 431 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 -9 431 000 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 269 000 290 000 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 312 000 0 0 0 -9 431 000
Sum langsiktig gjeld
0 269 000 290 000 312 000 0 0 -9 431 000 -9 431 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 19 000 0 5 000 10 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 3 000 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 3 000 19 000 0 5 000 10 000 0 0
Sum gjeld
0 272 000 309 000 312 000 5 000 10 000 -9 431 000 -9 431 000
Sum egenkapital og gjeld
0 9 996 000 10 034 000 10 066 000 9 747 000 9 793 000 337 000 9 605 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0