Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 191 000 171 000 171 000 336 000 199 000 0
Andre driftsinntekter
338 000 305 000 305 000 245 000 218 000 0 0 0 0 0 93 000
Sum driftsinntekter
338 000 305 000 305 000 245 000 218 000 191 000 171 000 171 000 336 000 199 000 93 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-30 000 -32 000 -25 000 -30 000 -25 000 -23 000 -23 000 -11 000 -16 000 -19 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-282 000 -274 000 -248 000 -129 000 -153 000 -169 000 -52 000 -252 000 -110 000 -158 000 -49 000
Sum driftskostnader
-312 000 -306 000 -273 000 -159 000 -178 000 -192 000 -75 000 -263 000 -126 000 -177 000 -49 000
Driftsresultat
27 000 0 33 000 86 000 40 000 0 -39 000 -207 000 210 000 22 000 44 000
Sum finansinntekter
5 000 2 000 3 000 3 000 0 0 1 000 3 000 2 000 0 0
Sum finansutgifter
-5 000 -2 000 -3 000 -3 000 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
32 000 2 000 33 000 86 000 40 000 0 -38 000 -204 000 212 000 22 000 44 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
32 000 2 000 33 000 86 000 40 000 0 -38 000 -204 000 212 000 22 000 44 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
32 000 2 000 36 000 86 000 40 000 0 -38 000 -205 000 212 000 22 000 44 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
32 000 2 000 36 000 89 000 0 0 0 -205 000 212 000 22 000 44 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
4 000 32 000 15 000 19 000 0 40 000 22 000 27 000 9 000 41 000 0
Andre fordringer
23 000 11 000 0 6 000 181 000 19 000 5 000 22 000 18 000 0 12 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
27 000 43 000 15 000 25 000 181 000 59 000 26 000 50 000 27 000 41 000 12 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
259 000 210 000 267 000 198 000 2 000 45 000 79 000 83 000 305 000 84 000 34 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
286 000 253 000 282 000 224 000 183 000 104 000 106 000 133 000 332 000 125 000 46 000
Sum eiendeler
286 000 253 000 282 000 224 000 183 000 104 000 106 000 133 000 332 000 125 000 46 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
281 000 249 000 247 000 211 000 122 000 82 000 81 000 119 000 324 000 113 000 44 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
281 000 249 000 247 000 211 000 122 000 82 000 119 000 119 000 324 000 113 000 44 000
Sum egenkapital
281 000 249 000 247 000 211 000 122 000 82 000 81 000 119 000 324 000 113 000 44 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 2 000 10 000 33 000 0 1 000 2 000 0 1 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 13 000 17 000 6 000 8 000 4 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 000 4 000 33 000 2 000 27 000 10 000 6 000 6 000 0 7 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
5 000 4 000 35 000 12 000 60 000 23 000 24 000 13 000 8 000 12 000 2 000
Sum gjeld
5 000 4 000 35 000 12 000 60 000 23 000 24 000 13 000 8 000 12 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
286 000 253 000 282 000 224 000 183 000 104 000 106 000 133 000 332 000 125 000 46 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0