Eierseksjonssameiet Geitmyrsveien 7 E

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
535 000 532 000 532 000 532 000 533 000 489 000 425 000 372 000 448 000
Sum driftsinntekter
535 000 532 000 532 000 532 000 533 000 489 000 425 000 372 000 448 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-22 000 -22 000 -22 000 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 -17 000 -11 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-488 000 -439 000 -384 000 -352 000 -432 000 -355 000 -384 000 -326 000 -427 000
Sum driftskostnader
-510 000 -461 000 -406 000 -373 000 -453 000 -376 000 -405 000 -343 000 -438 000
Driftsresultat
26 000 71 000 126 000 158 000 80 000 113 000 20 000 29 000 10 000
Sum finansinntekter
12 000 11 000 15 000 7 000 2 000 1 000 0 0 6 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000
Resultat før skatt
38 000 82 000 141 000 165 000 81 000 114 000 20 000 30 000 16 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
38 000 82 000 141 000 165 000 81 000 114 000 20 000 30 000 16 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
38 000 82 000 141 000 165 000 81 000 114 000 20 000 30 000 16 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Andre fordringer
24 000 0 3 000 3 000 22 000 38 000 0 28 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
26 000 0 3 000 3 000 22 000 38 000 0 30 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
901 000 913 000 849 000 722 000 509 000 384 000 332 000 313 000 273 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
927 000 913 000 852 000 725 000 531 000 423 000 332 000 343 000 273 000
Sum eiendeler
927 000 913 000 852 000 725 000 531 000 423 000 332 000 343 000 273 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
885 000 847 000 765 000 624 000 459 000 378 000 264 000 244 000 215 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
885 000 847 000 765 000 624 000 459 000 378 000 264 000 244 000 215 000
Sum egenkapital
885 000 847 000 765 000 624 000 459 000 378 000 264 000 244 000 215 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 11 000 5 000 4 000 20 000 4 000 19 000 0 15 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 10 000 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
41 000 55 000 82 000 97 000 42 000 40 000 48 000 98 000 43 000
Sum kortsiktig gjeld
42 000 66 000 87 000 101 000 72 000 45 000 67 000 98 000 58 000
Sum gjeld
42 000 66 000 87 000 101 000 72 000 45 000 67 000 98 000 58 000
Sum egenkapital og gjeld
927 000 913 000 852 000 725 000 531 000 423 000 332 000 343 000 273 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0