Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
0 313 000 228 000 138 000 172 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 313 000 228 000 138 000 172 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-24 000 -52 000 -8 000 -25 000 -11 000
Sum driftskostnader
-24 000 -52 000 -8 000 -25 000 -11 000
Driftsresultat
-24 000 260 000 219 000 113 000 161 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-1 000 -5 000 0 0 0
Resultat før skatt
-24 000 255 000 219 000 113 000 161 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-24 000 255 000 219 000 113 000 161 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-24 000 255 000 219 000 113 000 161 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-24 000 255 000 219 000 113 000 161 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
2 000 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 000 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
275 000 372 000 86 000 33 000 54 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
278 000 372 000 86 000 33 000 54 000
Sum eiendeler
278 000 372 000 86 000 33 000 54 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0
Annen egenkapital
214 000 238 000 20 000 -9 000 13 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
214 000 238 000 20 000 -9 000 13 000
Sum egenkapital
214 000 238 000 20 000 -9 000 13 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 67 000 55 000 32 000 40 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
64 000 66 000 11 000 11 000 0
Sum kortsiktig gjeld
64 000 133 000 65 000 42 000 40 000
Sum gjeld
64 000 133 000 65 000 42 000 40 000
Sum egenkapital og gjeld
278 000 372 000 86 000 33 000 54 000
Pant
0 0 0 0 0