Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 0 0 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -6 000 0
Sum driftskostnader
0 0 0 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -6 000 0
Driftsresultat
0 0 0 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -6 000 0
Sum finansinntekter
1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 4 000 3 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 000 1 000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 000 -2 000 -4 000 1 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 000 1 000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 000 -2 000 -4 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 000 1 000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 000 -2 000 -4 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 83 000 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 83 000 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 83 000 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
72 000 70 000 69 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 68 000 80 000 78 000 0 95 000 93 000 0 97 000 0
Sum Fordringer
72 000 70 000 69 000 68 000 80 000 78 000 0 95 000 93 000 95 000 97 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
72 000 70 000 69 000 68 000 80 000 78 000 0 95 000 93 000 95 000 97 000 101 000
Sum eiendeler
72 000 70 000 69 000 68 000 80 000 78 000 83 000 95 000 93 000 95 000 97 000 101 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 000 -3 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-28 000 -30 000 -31 000 -32 000 -27 000 -22 000 -17 000 -12 000 -7 000 -5 000 -3 000 0
Sum egenkapital
72 000 70 000 69 000 68 000 73 000 78 000 83 000 88 000 93 000 95 000 97 000 100 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 7 000 0 0 7 000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 7 000 0 0 7 000 0 0 0 0
Sum gjeld
0 0 0 0 7 000 0 0 7 000 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
72 000 70 000 69 000 68 000 80 000 78 000 83 000 95 000 93 000 95 000 97 000 101 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0