Resultatregnskap 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
502 000 502 000 424 000
Sum driftsinntekter
502 000 502 000 424 000
Varekostnad
-3 000 0 -5 000
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
0 -21 000 -21 000
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-361 000 -440 000 -337 000
Sum driftskostnader
-364 000 -461 000 -363 000
Driftsresultat
138 000 41 000 61 000
Sum finansinntekter
3 000 2 000 3 000
Sum finansutgifter
0 0 -1 000
Resultat før skatt
141 000 43 000 64 000
Skattekostnad
0 0 0
Ordinært resultat
141 000 43 000 64 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
141 000 43 000 64 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
141 000 43 000 64 000
Balanseregnskap 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
41 000 18 000 0
Andre fordringer
43 000 39 000 41 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
84 000 57 000 41 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
370 000 294 000 215 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
454 000 351 000 255 000
Sum eiendeler
454 000 351 000 255 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0
Annen egenkapital
402 000 262 000 218 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
402 000 262 000 218 000
Sum egenkapital
402 000 262 000 218 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
0 40 000 0
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
51 000 49 000 36 000
Sum kortsiktig gjeld
51 000 89 000 37 000
Sum gjeld
51 000 89 000 37 000
Sum egenkapital og gjeld
454 000 351 000 255 000
Pant
0 0 0