Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 74 000 72 000 746 000 4 040 000 2 700 000 2 758 000 1 600 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 -110 000
Sum driftsinntekter
0 0 74 000 72 000 746 000 4 040 000 2 700 000 2 758 000 1 491 000
Varekostnad
0 0 0 -1 044 000 649 000 21 000 -747 000 -2 825 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 -9 000 -16 000 -258 000 -316 000 -459 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -1 458 000 -10 000 -26 000 160 000 -1 683 000 -6 910 000 -3 318 000 -1 396 000
Sum driftskostnader
0 -1 458 000 -10 000 -1 070 000 800 000 -1 678 000 -7 915 000 -6 459 000 -1 855 000
Driftsresultat
0 -1 458 000 64 000 -998 000 1 545 000 2 362 000 -5 215 000 -3 701 000 -364 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 11 000 0 0 4 000
Sum finansutgifter
0 -2 000 0 -10 000 -12 000 -29 000 -264 000 -13 000 -9 000
Resultat før skatt
0 -1 460 000 64 000 -1 008 000 1 533 000 2 344 000 -5 480 000 -3 714 000 -369 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 8 000
Ordinært resultat
0 -1 460 000 64 000 -1 008 000 1 533 000 2 344 000 -5 480 000 -3 714 000 -361 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
0 -1 460 000 64 000 -1 008 000 1 533 000 2 344 000 -5 480 000 -3 714 000 -361 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 1 156 000 -64 000 -1 008 000 1 533 000 0 0 -2 000 000 -21 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 38 000 47 000 560 000 739 000 1 106 000
Varige driftsmidler
0 0 0 0 38 000 47 000 560 000 739 000 1 106 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 200 000 312 000 300 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 1 188 000 2 211 000 0 212 000 4 140 000 2 243 000
Investering i tilknyttet selskap
0 0 1 188 000 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 967 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 1 188 000 1 188 000 2 211 000 967 000 412 000 4 452 000 2 543 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 1 188 000 1 188 000 2 248 000 1 014 000 972 000 5 191 000 3 649 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
110 000 110 000 0 0 0 20 000 0 252 000 0
Andre fordringer
0 0 425 000 413 000 322 000 443 000 149 000 588 000 54 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
110 000 110 000 425 000 413 000 322 000 463 000 149 000 840 000 54 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 1 000 0 0 0 112 000 233 000 3 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
110 000 110 000 426 000 413 000 322 000 464 000 261 000 1 073 000 56 000
Sum eiendeler
110 000 110 000 1 614 000 1 601 000 2 570 000 1 477 000 1 233 000 6 265 000 3 706 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 300 000 300 000 300 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 1 156 000 1 093 000 2 101 000 0 -7 534 000 -2 055 000 -340 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-303 000 -303 000 1 156 000 1 093 000 2 101 000 -5 190 000 -7 534 000 -2 055 000 -340 000
Sum egenkapital
97 000 97 000 1 556 000 1 493 000 2 501 000 -4 890 000 -7 234 000 -1 755 000 -240 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 5 967 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 5 967 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 44 000 58 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 50 000 69 000 356 000 1 493 000 1 257 000 294 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 95 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
13 000 13 000 58 000 58 000 0 0 6 916 000 6 762 000 3 557 000
Sum kortsiktig gjeld
13 000 13 000 58 000 108 000 69 000 400 000 8 467 000 8 019 000 3 946 000
Sum gjeld
13 000 13 000 58 000 108 000 69 000 6 367 000 8 467 000 8 019 000 3 946 000
Sum egenkapital og gjeld
110 000 110 000 1 614 000 1 601 000 2 570 000 1 477 000 1 233 000 6 265 000 3 706 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0