Verdipapirfondet Storebrand Norge H

Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 11 360 000 31 193 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 11 360 000 -73 786 000 83 102 000 159 875 000 -196 122 000 91 554 000 200 499 000 53 864 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -1 221 000 1 281 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftskostnader
0 -1 221 000 1 281 000 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat
0 10 139 000 -72 505 000 81 891 000 158 934 000 -196 973 000 89 208 000 198 775 000 53 562 000
Sum finansinntekter
98 294 000 37 558 000 -104 979 000 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-1 247 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
97 048 000 47 697 000 -75 067 000 81 892 000 159 172 000 -196 953 000 90 269 000 198 820 000 53 653 000
Skattekostnad
177 000 -293 000 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
97 225 000 47 404 000 -75 067 000 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
96 871 000 47 404 000 -75 067 000 81 892 000 159 172 000 -196 953 000 90 269 000 198 820 000 53 653 000
Utbytte
0 0 0 -11 281 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
96 871 000 33 104 000 -92 545 000 70 611 000 152 671 000 -207 526 000 73 526 000 186 939 000 53 653 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 2 000 3 000 6 000 39 000 1 168 000 448 000
Andre fordringer
195 000 576 000 50 000 290 000 5 585 000 202 000 3 055 000 610 000 2 954 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
195 000 576 000 50 000 292 000 5 588 000 208 000 3 094 000 1 778 000 3 402 000
Aksjer i samme konsern
0 0 394 880 000 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
479 279 000 411 507 000 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
479 279 000 411 507 000 394 880 000 488 740 000 423 126 000 157 389 000 370 868 000 676 645 000 517 653 000
Kasse / Bank / Post
2 323 000 9 932 000 23 418 000 12 775 000 573 000 478 000 9 237 000 8 321 000 2 288 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
481 797 000 422 015 000 418 348 000 501 807 000 429 287 000 158 075 000 383 199 000 686 744 000 523 343 000
Sum eiendeler
481 797 000 422 015 000 418 349 000 501 806 000 429 287 000 158 075 000 383 199 000 686 744 000 523 344 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
114 203 000 149 243 000 160 313 000 160 313 000 164 321 000 51 447 000 61 457 000 441 837 000 466 850 000
Annen egenkapital
367 304 000 270 433 000 237 329 000 329 875 000 259 264 000 106 593 000 314 118 000 240 592 000 53 653 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
367 304 000 270 433 000 237 329 000 329 875 000 259 264 000 106 593 000 314 118 000 240 592 000 53 653 000
Sum egenkapital
481 507 000 419 676 000 397 642 000 490 188 000 423 585 000 158 039 000 375 575 000 682 429 000 520 503 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 293 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 14 301 000 17 479 000 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
289 000 2 046 000 20 707 000 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
289 000 2 339 000 20 707 000 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
289 000 2 339 000 20 707 000 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
481 797 000 422 015 000 418 349 000 501 806 000 429 287 000 158 075 000 383 199 000 686 744 000 523 344 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0