Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 -1 020 000 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-17 000 -27 000 -100 000 -30 000 -108 000 -271 000 -29 000 -22 000 -8 000
Sum driftskostnader
-17 000 -27 000 -100 000 -30 000 -1 128 000 -271 000 -29 000 -22 000 -8 000
Driftsresultat
-17 000 -27 000 -100 000 -30 000 -1 128 000 -271 000 -29 000 -22 000 -8 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 1 501 000 1 051 000 2 540 000 179 000 0
Sum finansutgifter
-19 000 631 000 191 000 -4 000 -194 000 -180 000 -196 000 0 0
Resultat før skatt
-37 000 603 000 91 000 -34 000 179 000 600 000 2 316 000 158 000 -8 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 -34 000 -4 000 0 0
Ordinært resultat
-37 000 603 000 91 000 -34 000 179 000 566 000 2 312 000 158 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-37 000 603 000 91 000 -34 000 179 000 566 000 2 312 000 158 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 -350 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-37 000 603 000 91 000 34 000 179 000 216 000 1 386 000 154 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
2 250 000 2 250 000 1 600 000 1 390 000 1 390 000 510 000 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 24 000 17 000 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 387 000 408 000
ObligAndFordringer
0 0 0 57 000 57 000 57 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 250 000 2 250 000 1 600 000 1 447 000 1 471 000 584 000 0 387 000 408 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 250 000 2 250 000 1 600 000 1 447 000 1 471 000 584 000 0 387 000 408 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
1 000 1 000 1 000 1 000 0 35 000 2 361 000 78 000 72 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 000 1 000 1 000 1 000 0 35 000 2 361 000 78 000 72 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 428 000 374 000 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 428 000 374 000 0 0
Kasse / Bank / Post
8 000 5 000 1 000 88 000 388 000 1 194 000 207 000 159 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 000 6 000 1 000 88 000 388 000 1 656 000 2 942 000 237 000 72 000
Sum eiendeler
2 258 000 2 256 000 1 601 000 1 535 000 1 859 000 2 240 000 2 942 000 624 000 480 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 470 000 470 000 470 000
Annen egenkapital
760 000 796 000 193 000 102 000 1 535 000 1 756 000 1 540 000 154 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
760 000 796 000 193 000 102 000 1 535 000 1 756 000 1 540 000 154 000 -4 000
Sum egenkapital
860 000 896 000 293 000 202 000 1 635 000 1 856 000 2 010 000 624 000 466 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
969 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
969 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 13 000 0 2 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 34 000 4 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 350 000 926 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
430 000 410 000 1 308 000 1 333 000 210 000 0 926 000 0 14 000
Sum kortsiktig gjeld
430 000 410 000 1 308 000 1 333 000 224 000 384 000 932 000 0 14 000
Sum gjeld
1 399 000 1 360 000 1 308 000 1 333 000 224 000 384 000 932 000 0 14 000
Sum egenkapital og gjeld
2 258 000 2 256 000 1 601 000 1 535 000 1 859 000 2 240 000 2 942 000 624 000 480 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0