Pilestredet Park Utomhussameie B & L

Resultatregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
247 000 479 000 611 000 240 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 232 000 180 000
Sum driftsinntekter
247 000 479 000 611 000 240 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 232 000 180 000
Varekostnad
0 0 -9 000 -3 000 -2 000 -2 000 -13 000 -2 000 -1 000 -2 000 -2 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-18 000 -31 000 -18 000 -18 000 -18 000 -17 000 -17 000 -17 000 -17 000 -17 000 -16 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-238 000 -431 000 -429 000 -179 000 -203 000 -159 000 -191 000 -224 000 -197 000 -230 000 -172 000
Sum driftskostnader
-256 000 -462 000 -456 000 -200 000 -223 000 -178 000 -221 000 -243 000 -215 000 -249 000 -190 000
Driftsresultat
-9 000 16 000 155 000 40 000 12 000 57 000 15 000 -7 000 20 000 -16 000 -10 000
Sum finansinntekter
2 000 3 000 1 000 0 0 0 0 2 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-7 000 20 000 156 000 40 000 12 000 57 000 15 000 -6 000 21 000 -15 000 -10 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-7 000 20 000 156 000 40 000 12 000 57 000 15 000 -6 000 21 000 -15 000 -10 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-7 000 20 000 156 000 40 000 12 000 57 000 15 000 -6 000 21 000 -15 000 -10 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-7 000 20 000 156 000 40 000 12 000 57 000 15 000 -6 000 18 000 -12 000 10 000
Balanseregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 8 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 18 000 0 0 0 0 1 000 1 000 3 000 31 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 26 000 60 000 0 0 0 1 000 1 000 3 000 31 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
317 000 344 000 356 000 138 000 121 000 86 000 30 000 44 000 34 000 16 000 14 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
317 000 369 000 416 000 138 000 121 000 87 000 31 000 45 000 37 000 47 000 14 000
Sum eiendeler
317 000 369 000 416 000 138 000 121 000 87 000 31 000 45 000 37 000 47 000 14 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
305 000 312 000 292 000 136 000 96 000 84 000 27 000 12 000 18 000 0 12 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
305 000 312 000 292 000 136 000 96 000 84 000 27 000 12 000 18 000 -3 000 12 000
Sum egenkapital
305 000 312 000 292 000 136 000 96 000 84 000 27 000 12 000 18 000 -3 000 12 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 23 000 125 000 0 18 000 0 0 30 000 16 000 50 000 2 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
13 000 34 000 0 3 000 7 000 3 000 4 000 3 000 3 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
13 000 58 000 125 000 3 000 26 000 3 000 4 000 33 000 19 000 50 000 2 000
Sum gjeld
13 000 58 000 125 000 3 000 26 000 3 000 4 000 33 000 19 000 50 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
317 000 369 000 416 000 138 000 121 000 87 000 31 000 45 000 37 000 47 000 14 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0