Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-53 000 -99 000 -162 000 -30 000 -30 000 -27 000 -8 000 -7 000 0
Sum driftskostnader
-53 000 -99 000 -162 000 -30 000 -30 000 -27 000 -8 000 -7 000 0
Driftsresultat
-53 000 -99 000 -162 000 -30 000 -30 000 -27 000 -8 000 -7 000 0
Sum finansinntekter
143 000 246 000 217 000 6 531 000 25 645 000 1 639 000 1 012 000 1 518 000 1 500 000
Sum finansutgifter
-15 553 000 -13 170 000 -2 757 000 -834 000 -302 000 -194 000 -1 736 000 -70 000 0
Resultat før skatt
-15 462 000 -13 022 000 -2 702 000 5 666 000 25 312 000 1 418 000 -732 000 1 440 000 1 500 000
Skattekostnad
0 0 0 -78 000 -108 000 0 0 0 0
Ordinært resultat
-15 462 000 -13 022 000 -2 702 000 5 588 000 25 204 000 1 418 000 -732 000 1 440 000 1 500 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-15 462 000 -13 022 000 -2 702 000 5 588 000 25 204 000 1 418 000 -732 000 1 440 000 1 500 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-15 462 000 -13 022 000 -2 702 000 5 588 000 25 204 000 0 -732 000 1 440 000 1 500 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 250 000 706 000 706 000 706 000 706 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
32 000 14 311 000 19 404 000 10 304 000 7 512 000 0 0 0 0
ObligAndFordringer
8 777 000 8 764 000 17 788 000 15 588 000 14 065 000 2 254 000 1 300 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
8 809 000 23 074 000 37 192 000 25 892 000 21 826 000 2 960 000 2 006 000 706 000 706 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
8 809 000 23 074 000 37 192 000 25 892 000 21 826 000 2 960 000 2 006 000 706 000 706 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 1 092 000 532 000 6 462 000 15 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 1 092 000 532 000 6 462 000 15 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
64 000 126 000 646 000 6 084 000 6 229 000 0 2 163 000 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 3 727 000 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 2 114 000 0 0 0
Sum Investeringer
64 000 126 000 646 000 6 084 000 6 229 000 2 114 000 2 163 000 3 727 000 0
Kasse / Bank / Post
1 000 5 000 3 000 128 000 1 574 000 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
65 000 1 223 000 1 182 000 12 674 000 7 818 000 3 614 000 3 063 000 5 227 000 1 500 000
Sum eiendeler
8 874 000 24 298 000 38 373 000 38 566 000 29 644 000 6 574 000 5 069 000 5 933 000 2 206 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000
Annen egenkapital
3 231 000 18 693 000 31 716 000 34 418 000 28 830 000 3 626 000 2 208 000 2 940 000 1 500 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 231 000 18 693 000 31 716 000 34 418 000 28 830 000 3 626 000 2 208 000 2 940 000 1 500 000
Sum egenkapital
3 937 000 19 399 000 32 422 000 35 124 000 29 536 000 4 332 000 2 914 000 3 646 000 2 206 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 2 242 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 2 242 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 2 242 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
2 331 000 2 292 000 870 000 564 000 0 0 2 155 000 2 287 000 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 78 000 108 000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
2 606 000 2 606 000 5 082 000 2 800 000 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
4 937 000 4 898 000 5 952 000 3 442 000 108 000 0 2 155 000 2 287 000 0
Sum gjeld
4 937 000 4 898 000 5 952 000 3 442 000 108 000 2 242 000 2 155 000 2 287 000 0
Sum egenkapital og gjeld
8 874 000 24 298 000 38 373 000 38 566 000 29 644 000 6 574 000 5 069 000 5 933 000 2 206 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0