Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-58 000 -53 000 -49 000 -24 000 -6 000 -6 000 -6 000 -5 000 -5 000 0
Sum driftskostnader
-58 000 -53 000 -49 000 -24 000 -6 000 -6 000 -6 000 -5 000 -5 000 0
Driftsresultat
-58 000 -53 000 -49 000 -24 000 -6 000 -6 000 -6 000 -5 000 -5 000 0
Sum finansinntekter
4 394 000 2 855 000 2 464 000 1 055 000 2 045 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 0
Sum finansutgifter
-60 000 -51 000 -24 000 -107 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
4 276 000 2 750 000 2 391 000 924 000 2 039 000 4 994 000 1 994 000 1 995 000 2 995 000 0
Skattekostnad
0 0 -4 000 -9 000 -11 000 -57 000 -12 000 0 0 0
Ordinært resultat
4 276 000 2 750 000 2 387 000 915 000 2 028 000 4 937 000 1 982 000 1 995 000 2 995 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
4 276 000 2 750 000 2 387 000 915 000 2 028 000 4 937 000 1 982 000 1 995 000 2 995 000 0
Utbytte
-2 500 000 -2 500 000 0 0 -2 500 000 -2 500 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 776 000 250 000 113 000 1 585 000 -472 000 2 437 000 18 000 1 995 000 2 995 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
989 000 989 000 989 000 1 044 000 1 044 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 039 000 989 000 989 000 1 044 000 1 044 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 039 000 989 000 989 000 1 044 000 1 044 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
4 192 000 2 862 000 2 415 000 1 346 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
4 192 000 2 862 000 2 415 000 1 346 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
3 676 000 3 284 000 3 441 000 3 033 000 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
399 000 231 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
4 075 000 3 515 000 3 441 000 3 033 000 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
456 000 555 000 382 000 515 000 2 531 000 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 723 000 6 933 000 6 238 000 4 894 000 5 531 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
Sum eiendeler
9 762 000 7 922 000 7 227 000 5 938 000 6 575 000 6 989 000 3 989 000 3 989 000 3 989 000 989 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
989 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000 989 000
Annen egenkapital
3 265 000 1 489 000 1 238 000 1 351 000 2 936 000 3 408 000 971 000 2 990 000 2 995 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 265 000 1 489 000 1 238 000 1 351 000 2 936 000 3 408 000 971 000 2 990 000 2 995 000 0
Sum egenkapital
4 254 000 2 478 000 2 227 000 2 340 000 3 925 000 4 397 000 1 960 000 3 979 000 3 984 000 989 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 4 000 9 000 53 000 15 000 12 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 008 000 2 944 000 4 996 000 3 589 000 97 000 35 000 2 016 000 11 000 5 000 0
Sum kortsiktig gjeld
5 508 000 5 444 000 4 999 000 3 598 000 2 650 000 2 550 000 2 029 000 11 000 5 000 0
Sum gjeld
5 508 000 5 444 000 4 999 000 3 598 000 2 650 000 2 592 000 2 029 000 11 000 5 000 0
Sum egenkapital og gjeld
9 762 000 7 922 000 7 227 000 5 938 000 6 575 000 6 989 000 3 989 000 3 989 000 3 989 000 989 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0