Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -8 000 -8 000 -9 000 -3 000
Sum driftskostnader
-10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -8 000 -8 000 -9 000 -3 000
Driftsresultat
-10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -8 000 -8 000 -9 000 -3 000
Sum finansinntekter
91 000 88 000 0 0 0 0 19 000 0 19 000 93 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
81 000 79 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 84 000 -3 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 000 4 000
Ordinært resultat
81 000 79 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 80 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
81 000 79 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 80 000 2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
81 000 79 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 80 000 2 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
378 000 378 000 223 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 81 000 81 000 93 000 93 000 93 000 93 000 74 000 74 000 93 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 12 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
378 000 459 000 316 000 316 000 316 000 316 000 316 000 297 000 297 000 316 000 223 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
378 000 459 000 316 000 316 000 316 000 316 000 316 000 297 000 297 000 316 000 227 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
91 000 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
91 000 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
82 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 22 000 4 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
173 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 22 000 22 000 0 0
Sum eiendeler
552 000 460 000 317 000 317 000 317 000 317 000 331 000 319 000 319 000 316 000 227 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000
Annen egenkapital
229 000 148 000 68 000 75 000 82 000 89 000 96 000 84 000 92 000 82 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
229 000 148 000 68 000 75 000 82 000 89 000 96 000 84 000 92 000 82 000 2 000
Sum egenkapital
439 000 358 000 279 000 286 000 293 000 300 000 307 000 294 000 303 000 292 000 213 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
112 000 102 000 38 000 31 000 25 000 18 000 25 000 25 000 16 000 23 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
112 000 102 000 38 000 31 000 25 000 18 000 25 000 25 000 16 000 23 000 15 000
Sum gjeld
112 000 102 000 38 000 31 000 25 000 18 000 25 000 25 000 16 000 23 000 15 000
Sum egenkapital og gjeld
552 000 460 000 317 000 317 000 317 000 317 000 331 000 319 000 319 000 316 000 227 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0