Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -8 000 -8 000 -9 000 -3 000
Sum driftskostnader
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -8 000 -8 000 -9 000 -3 000
Driftsresultat
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 000 -8 000 -8 000 -9 000 -3 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 19 000 0 19 000 93 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 84 000 -3 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -4 000 4 000
Ordinært resultat
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 80 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 80 000 2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 12 000 -8 000 10 000 80 000 2 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
223 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
81 000 93 000 93 000 93 000 93 000 74 000 74 000 93 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
12 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
316 000 316 000 316 000 316 000 316 000 297 000 297 000 316 000 223 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
316 000 316 000 316 000 316 000 316 000 297 000 297 000 316 000 227 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 19 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 19 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 22 000 4 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 22 000 22 000 0 0
Sum eiendeler
317 000 317 000 317 000 317 000 331 000 319 000 319 000 316 000 227 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000
Annen egenkapital
68 000 75 000 82 000 89 000 96 000 84 000 92 000 82 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
68 000 75 000 82 000 89 000 96 000 84 000 92 000 82 000 2 000
Sum egenkapital
279 000 286 000 293 000 300 000 307 000 294 000 303 000 292 000 213 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
38 000 31 000 25 000 18 000 25 000 25 000 16 000 23 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
38 000 31 000 25 000 18 000 25 000 25 000 16 000 23 000 15 000
Sum gjeld
38 000 31 000 25 000 18 000 25 000 25 000 16 000 23 000 15 000
Sum egenkapital og gjeld
317 000 317 000 317 000 317 000 331 000 319 000 319 000 316 000 227 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0