Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-18 000 -14 000 -13 000 -17 000 -22 000 -23 000 -19 000 -18 000 -18 000 -17 000 0
Sum driftskostnader
-18 000 -14 000 -13 000 -17 000 -22 000 -23 000 -19 000 -18 000 -18 000 -17 000 0
Driftsresultat
-18 000 -14 000 -13 000 -12 000 -22 000 -23 000 -19 000 -18 000 -18 000 -17 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 -26 000 -149 000 0
Resultat før skatt
-18 000 -14 000 -13 000 -12 000 4 000 -23 000 -19 000 -18 000 -44 000 -166 000 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-18 000 -14 000 -13 000 -12 000 4 000 -23 000 -19 000 -18 000 -44 000 -166 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-18 000 -14 000 -13 000 -12 000 4 000 -23 000 -19 000 -18 000 -44 000 -166 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 122 000 122 000 122 000 122 000 149 000 297 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 68 000 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
68 000 68 000 68 000 68 000 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 122 000 122 000 122 000 122 000 149 000 297 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 122 000 122 000 122 000 122 000 149 000 297 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
1 000 1 000 0 0 2 000 0 0 5 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 000 1 000 0 0 2 000 0 0 5 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 1 000 3 000 29 000 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 000 1 000 1 000 3 000 31 000 0 0 5 000 0 0 0
Sum eiendeler
99 000 99 000 99 000 101 000 129 000 122 000 122 000 128 000 122 000 149 000 297 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-323 000 -305 000 -291 000 -278 000 -266 000 -270 000 -246 000 -227 000 -209 000 -166 000 0
Sum egenkapital
-42 000 -24 000 -10 000 3 000 15 000 12 000 35 000 54 000 72 000 116 000 281 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 123 000 117 000 97 000 114 000 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 14 000 14 000 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
139 000 109 000 103 000 83 000 100 000 90 000 82 000 68 000 45 000 16 000 16 000
Sum langsiktig gjeld
139 000 123 000 117 000 97 000 114 000 90 000 82 000 68 000 45 000 16 000 16 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 000 0 -8 000 1 000 0 6 000 4 000 4 000 4 000 17 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 14 000 1 000 1 000 1 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
2 000 0 -8 000 1 000 0 20 000 5 000 5 000 6 000 17 000 0
Sum gjeld
141 000 123 000 109 000 98 000 114 000 110 000 87 000 73 000 51 000 33 000 16 000
Sum egenkapital og gjeld
99 000 99 000 99 000 101 000 129 000 122 000 122 000 128 000 122 000 149 000 297 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0