Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -8 000 -9 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -12 000 -4 000 0
Sum driftskostnader
-9 000 -8 000 -9 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -12 000 -4 000 0
Driftsresultat
-9 000 -8 000 -9 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -12 000 -4 000 0
Sum finansinntekter
441 000 36 000 45 000 381 000 379 000 265 000 481 000 409 000 424 000 256 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
432 000 28 000 36 000 373 000 371 000 256 000 474 000 397 000 419 000 256 000
Skattekostnad
-12 000 -8 000 -10 000 -9 000 -11 000 -7 000 -15 000 1 000 0 0
Ordinært resultat
420 000 20 000 26 000 364 000 361 000 249 000 458 000 398 000 419 000 256 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
420 000 20 000 26 000 364 000 361 000 249 000 458 000 398 000 419 000 256 000
Utbytte
-500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-80 000 20 000 26 000 364 000 361 000 249 000 458 000 398 000 419 000 256 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 400 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
88 000 488 000 588 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
88 000 488 000 588 000 88 000 88 000 88 000 88 000 89 000 88 000 88 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
2 000 0 0 0 0 0 432 000 400 000 420 000 256 000
Konsernfordringer
400 000 0 0 352 000 544 000 240 000 0 0 0 0
Sum Fordringer
402 000 0 0 352 000 544 000 240 000 432 000 400 000 420 000 256 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 496 000 1 373 000 1 255 000 1 376 000 821 000 1 160 000 877 000 685 000 268 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 898 000 1 373 000 1 255 000 1 728 000 1 365 000 1 400 000 1 309 000 1 085 000 688 000 286 000
Sum eiendeler
1 985 000 1 861 000 1 843 000 1 815 000 1 453 000 1 488 000 1 396 000 1 173 000 775 000 374 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 373 000 1 753 000 1 732 000 1 706 000 1 342 000 1 381 000 1 282 000 1 073 000 675 000 256 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 373 000 1 753 000 1 732 000 1 706 000 1 342 000 1 381 000 1 282 000 1 073 000 675 000 256 000
Sum egenkapital
1 473 000 1 853 000 1 832 000 1 806 000 1 442 000 1 481 000 1 382 000 1 173 000 775 000 356 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
12 000 8 000 10 000 9 000 11 000 7 000 14 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000
Sum kortsiktig gjeld
512 000 8 000 10 000 9 000 11 000 7 000 14 000 0 0 18 000
Sum gjeld
512 000 8 000 10 000 9 000 11 000 7 000 14 000 0 0 18 000
Sum egenkapital og gjeld
1 985 000 1 861 000 1 843 000 1 815 000 1 453 000 1 488 000 1 396 000 1 173 000 775 000 374 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0