Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-96 000 -61 000 -83 000 -32 000 -26 000 -6 000 -12 000 -9 000 -10 000 -9 000 -39 000
Sum driftskostnader
-96 000 -61 000 -83 000 -32 000 -26 000 -6 000 -12 000 -9 000 -10 000 -9 000 -39 000
Driftsresultat
-96 000 -61 000 -83 000 -32 000 -26 000 -6 000 -12 000 -9 000 -10 000 -9 000 -40 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-96 000 -61 000 -83 000 -32 000 -26 000 -6 000 -12 000 -9 000 -10 000 -8 000 -39 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-96 000 -61 000 -83 000 -32 000 -26 000 -6 000 -12 000 -9 000 -10 000 -8 000 -39 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-96 000 -61 000 -83 000 -32 000 -26 000 -6 000 -12 000 -9 000 -10 000 -8 000 -39 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 3 500 000 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 19 000 25 000 31 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 19 000 25 000 31 000 40 000 40 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 6 000 1 000 2 000 2 000 2 000 3 000 13 000 61 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 0 6 000 1 000 21 000 27 000 34 000 43 000 53 000 61 000
Sum eiendeler
3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 506 000 3 501 000 3 521 000 3 527 000 3 534 000 3 543 000 3 553 000 3 561 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 1 100 000 0
Sum innskutt egenkapital
3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-382 000 -286 000 -225 000 -142 000 -110 000 -84 000 -78 000 -66 000 -57 000 -47 000 -39 000
Sum egenkapital
3 218 000 3 314 000 3 375 000 3 458 000 3 490 000 3 516 000 3 522 000 3 534 000 3 543 000 3 553 000 3 561 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
282 000 186 000 125 000 48 000 11 000 5 000 5 000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
282 000 186 000 125 000 48 000 11 000 5 000 5 000 0 0 0 0
Sum gjeld
282 000 186 000 125 000 48 000 11 000 5 000 5 000 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 506 000 3 501 000 3 521 000 3 527 000 3 534 000 3 543 000 3 553 000 3 561 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0