Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-23 000 -1 000 -1 000 -2 000 -10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -5 000 0
Sum driftskostnader
-23 000 -1 000 -1 000 -2 000 -10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -5 000 0
Driftsresultat
-23 000 -1 000 -1 000 -2 000 -10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -5 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 175 000 0 150 000 200 000
Sum finansutgifter
0 0 0 -110 000 -2 204 000 -19 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
-23 000 -1 000 -1 000 -112 000 -2 214 000 -28 000 168 000 -7 000 145 000 200 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-23 000 -1 000 -1 000 -112 000 -2 214 000 -28 000 168 000 -7 000 145 000 200 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-23 000 -1 000 -1 000 -112 000 -2 214 000 -28 000 168 000 -7 000 145 000 200 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 14 000 28 000 168 000 -7 000 145 000 200 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 110 000 2 100 000 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 250 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 110 000 2 100 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 110 000 2 100 000 250 000 250 000 250 000 250 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 31 000 206 000 55 000 194 000 200 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 31 000 206 000 55 000 194 000 200 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 -2 000 0 151 000 2 000 4 000 15 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 0 -2 000 0 182 000 207 000 59 000 210 000 200 000
Sum eiendeler
0 0 0 -2 000 110 000 2 281 000 457 000 309 000 459 000 450 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 241 000 241 000 241 000 241 000 240 000
Annen egenkapital
-105 000 -2 174 000 0 0 0 14 000 216 000 48 000 205 000 200 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-105 000 -2 174 000 -2 173 000 -2 171 000 -2 059 000 14 000 216 000 48 000 205 000 200 000
Sum egenkapital
-5 000 -2 074 000 -2 073 000 -2 071 000 -1 959 000 254 000 457 000 289 000 446 000 440 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 247 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
5 000 4 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 8 000 0 19 000 14 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 247 000 247 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 2 069 000 1 822 000 1 822 000 1 822 000 2 019 000 0 0 0 10 000
Sum kortsiktig gjeld
5 000 2 074 000 2 073 000 2 069 000 2 069 000 2 027 000 0 19 000 14 000 10 000
Sum gjeld
5 000 2 074 000 2 073 000 2 069 000 2 069 000 2 027 000 0 19 000 14 000 10 000
Sum egenkapital og gjeld
0 0 0 -2 000 110 000 2 281 000 457 000 309 000 459 000 450 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0