Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-25 000 -26 000 -27 000 -21 000 -28 000 -35 000 -29 000 -25 000 -74 000
Sum driftskostnader
-25 000 -26 000 -27 000 -21 000 -28 000 -35 000 -29 000 -25 000 -74 000
Driftsresultat
-25 000 -26 000 -27 000 -21 000 -28 000 -35 000 -29 000 -25 000 -74 000
Sum finansinntekter
3 766 000 3 420 000 2 363 000 3 470 000 3 086 000 1 904 000 2 492 000 2 614 000 2 369 000
Sum finansutgifter
0 0 -23 000 -168 000 0 -216 000 -1 126 000 -7 000 -1 000
Resultat før skatt
3 741 000 3 394 000 2 313 000 3 282 000 3 058 000 1 654 000 1 336 000 2 582 000 2 293 000
Skattekostnad
-1 013 000 -994 000 -903 000 -965 000 -822 000 -307 000 -690 000 -697 000 -634 000
Ordinært resultat
2 728 000 2 400 000 1 410 000 2 317 000 2 237 000 1 347 000 647 000 1 886 000 1 659 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 728 000 2 400 000 1 410 000 2 317 000 2 237 000 1 347 000 647 000 1 886 000 1 659 000
Utbytte
-2 000 000 -1 600 000 -1 300 000 -1 200 000 -1 000 000 -800 000 -200 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
728 000 800 000 110 000 1 117 000 1 237 000 547 000 447 000 1 886 000 1 659 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
18 333 000 18 333 000 18 333 000 22 868 000 21 723 000 21 059 000 21 168 000 20 601 000 18 333 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 1 272 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
18 333 000 18 333 000 18 333 000 22 868 000 21 723 000 21 059 000 21 168 000 20 601 000 19 605 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
18 333 000 18 333 000 18 333 000 22 868 000 21 723 000 21 059 000 21 168 000 20 601 000 19 605 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
1 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
3 827 000 4 469 000 2 595 000 1 384 000 1 190 000 738 000 947 000 1 991 000 840 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
3 827 000 4 469 000 2 595 000 1 384 000 1 190 000 738 000 947 000 1 991 000 840 000
Kasse / Bank / Post
1 871 000 1 236 000 1 923 000 2 981 000 2 861 000 2 027 000 943 000 46 000 245 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 852 000 5 706 000 4 518 000 4 365 000 4 050 000 2 765 000 1 890 000 2 037 000 1 085 000
Sum eiendeler
25 186 000 24 039 000 22 852 000 27 234 000 25 774 000 23 824 000 23 058 000 22 638 000 20 690 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
18 333 000 18 333 000 18 333 000 18 333 000 18 333 000 18 333 000 18 333 000 18 333 000 18 333 000
Annen egenkapital
3 839 000 3 111 000 2 311 000 6 736 000 5 619 000 4 382 000 3 835 000 3 608 000 1 723 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 839 000 3 111 000 2 311 000 6 736 000 5 619 000 4 382 000 3 835 000 3 608 000 1 723 000
Sum egenkapital
22 172 000 21 445 000 20 645 000 25 069 000 23 952 000 22 715 000 22 168 000 21 941 000 20 056 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 0
Betalbar skatt
1 013 000 994 000 903 000 965 000 822 000 307 000 690 000 697 000 634 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
2 000 000 1 600 000 1 300 000 1 200 000 1 000 000 800 000 200 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
3 013 000 2 594 000 2 207 000 2 165 000 1 822 000 1 109 000 890 000 697 000 634 000
Sum gjeld
3 013 000 2 594 000 2 207 000 2 165 000 1 822 000 1 109 000 890 000 697 000 634 000
Sum egenkapital og gjeld
25 186 000 24 039 000 22 852 000 27 234 000 25 774 000 23 824 000 23 058 000 22 638 000 20 690 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0