Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 000 -1 000 -6 000 -6 000 -7 000 -5 000 -5 000 -6 000 -8 000
Sum driftskostnader
-1 000 -1 000 -6 000 -6 000 -7 000 -5 000 -5 000 -6 000 -8 000
Driftsresultat
36 000 -1 000 -6 000 -6 000 -7 000 -5 000 -5 000 -6 000 -8 000
Sum finansinntekter
0 0 0 210 000 0 0 0 100 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
36 000 -1 000 -6 000 204 000 -6 000 -5 000 -5 000 94 000 -8 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
36 000 -1 000 -6 000 204 000 -6 000 -5 000 -5 000 94 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
36 000 -1 000 -6 000 204 000 -6 000 -5 000 -5 000 94 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
36 000 -1 000 -6 000 204 000 -6 000 -5 000 -5 000 90 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 192 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 0 192 000 192 000 192 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
282 000 246 000 286 000 292 000 138 000 95 000 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
282 000 246 000 286 000 292 000 138 000 195 000 100 000 100 000 0
Sum eiendeler
474 000 438 000 478 000 484 000 330 000 387 000 292 000 292 000 192 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000
Annen egenkapital
256 000 220 000 221 000 227 000 73 000 80 000 85 000 90 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
256 000 220 000 221 000 227 000 73 000 80 000 85 000 90 000 -4 000
Sum egenkapital
438 000 402 000 403 000 409 000 255 000 262 000 267 000 272 000 178 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
36 000 36 000 75 000 75 000 75 000 125 000 25 000 20 000 14 000
Sum kortsiktig gjeld
36 000 36 000 75 000 75 000 75 000 125 000 25 000 20 000 14 000
Sum gjeld
36 000 36 000 75 000 75 000 75 000 125 000 25 000 20 000 14 000
Sum egenkapital og gjeld
474 000 438 000 478 000 484 000 330 000 387 000 292 000 292 000 192 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0