Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-45 000 -47 000 -78 000 -27 000 -18 000 -43 000 -43 000 -20 000 -47 000 -16 000 -20 000
Sum driftskostnader
-45 000 -47 000 -78 000 -27 000 -18 000 -43 000 -43 000 -20 000 -47 000 -16 000 -20 000
Driftsresultat
-45 000 -47 000 -78 000 -27 000 -18 000 -43 000 -43 000 -20 000 -47 000 -16 000 -20 000
Sum finansinntekter
210 000 233 000 702 000 32 000 35 000 16 000 94 000 8 000 18 000 45 000 1 470 000
Sum finansutgifter
-232 000 -143 000 -683 000 -2 000 -192 000 -341 000 -107 000 0 -25 000 0 0
Resultat før skatt
-67 000 43 000 -59 000 2 000 -176 000 -368 000 -56 000 -12 000 -54 000 29 000 1 450 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-67 000 43 000 -59 000 2 000 -176 000 -368 000 -56 000 -12 000 -54 000 29 000 1 450 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-67 000 43 000 -59 000 2 000 -176 000 -368 000 -56 000 -12 000 -54 000 29 000 1 450 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-67 000 43 000 -59 000 2 000 -176 000 -368 000 -56 000 -12 000 -54 000 29 000 1 450 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 682 000 859 000 842 000 253 000 0 1 376 000 1 000 000 1 375 000 640 000
ObligAndFordringer
61 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
61 000 0 682 000 859 000 842 000 253 000 0 1 376 000 1 000 000 1 375 000 640 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
61 000 0 682 000 859 000 842 000 253 000 0 1 376 000 1 000 000 1 375 000 640 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 375 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 375 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
465 000 789 000 0 0 0 764 000 1 377 000 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
465 000 789 000 0 0 0 784 000 1 377 000 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
257 000 52 000 145 000 8 000 19 000 1 000 31 000 88 000 476 000 282 000 488 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
722 000 850 000 145 000 8 000 19 000 784 000 1 407 000 88 000 476 000 282 000 863 000
Sum eiendeler
783 000 850 000 827 000 866 000 861 000 1 038 000 1 407 000 1 464 000 1 476 000 1 657 000 1 503 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000
Annen egenkapital
732 000 799 000 756 000 815 000 813 000 988 000 1 356 000 1 413 000 1 425 000 1 479 000 1 450 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
732 000 799 000 756 000 815 000 813 000 988 000 1 356 000 1 413 000 1 425 000 1 479 000 1 450 000
Sum egenkapital
783 000 850 000 807 000 866 000 864 000 1 039 000 1 407 000 1 464 000 1 476 000 1 530 000 1 501 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 20 000 0 -3 000 -2 000 0 0 0 2 000 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 20 000 0 -3 000 -2 000 0 0 0 127 000 3 000
Sum gjeld
0 0 20 000 0 -3 000 -2 000 0 0 0 127 000 3 000
Sum egenkapital og gjeld
783 000 850 000 827 000 866 000 861 000 1 038 000 1 407 000 1 464 000 1 476 000 1 657 000 1 503 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0