Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-31 000 -18 000 -30 000 -22 000 -16 000 -17 000 -21 000 -19 000 -5 000 0
Sum driftskostnader
-31 000 -18 000 -30 000 -22 000 -16 000 -17 000 -21 000 -19 000 -5 000 0
Driftsresultat
-31 000 -18 000 -30 000 -22 000 -16 000 -17 000 -21 000 -19 000 -5 000 0
Sum finansinntekter
5 733 000 5 166 000 1 401 000 1 001 000 2 000 000 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -4 000 -6 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
5 702 000 5 147 000 1 367 000 973 000 1 984 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Skattekostnad
-39 000 -36 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
5 663 000 5 111 000 1 367 000 973 000 1 984 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
5 663 000 5 111 000 1 367 000 973 000 1 984 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
5 663 000 5 111 000 1 367 000 973 000 1 984 000 0 0 18 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 26 356 000 26 356 000 26 356 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 356 000 26 356 000 26 356 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 356 000 26 356 000 26 356 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
2 777 000 7 975 000 4 182 000 2 962 000 1 980 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 777 000 7 975 000 4 182 000 2 962 000 1 980 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 137 000 10 000 5 000 1 000 3 000 0 5 000 4 000 5 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 915 000 7 985 000 4 187 000 2 963 000 1 984 000 0 5 000 4 000 5 000 0
Sum eiendeler
31 699 000 34 769 000 30 971 000 29 747 000 28 767 000 26 784 000 26 789 000 26 360 000 26 361 000 26 356 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
14 446 000 14 446 000 26 446 000 26 446 000 26 446 000 26 446 000 26 446 000 26 346 000 26 346 000 26 346 000
Annen egenkapital
15 037 000 9 373 000 4 262 000 2 895 000 1 923 000 -61 000 -44 000 -23 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
15 037 000 9 373 000 4 262 000 2 895 000 1 923 000 -61 000 -44 000 -23 000 -5 000 0
Sum egenkapital
29 483 000 23 819 000 30 708 000 29 341 000 28 369 000 26 385 000 26 402 000 26 323 000 26 341 000 26 346 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
5 000 0 3 000 0 0 0 4 000 2 000 0 0
Betalbar skatt
39 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
2 172 000 10 914 000 260 000 405 000 399 000 399 000 383 000 35 000 20 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld
2 216 000 10 950 000 263 000 405 000 399 000 399 000 387 000 37 000 20 000 10 000
Sum gjeld
2 216 000 10 950 000 263 000 405 000 399 000 399 000 387 000 37 000 20 000 10 000
Sum egenkapital og gjeld
31 699 000 34 769 000 30 971 000 29 747 000 28 767 000 26 784 000 26 789 000 26 360 000 26 361 000 26 356 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0