Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-21 000 -20 000 -32 000 -45 000 -16 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Sum driftskostnader
-21 000 -20 000 -32 000 -45 000 -16 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Driftsresultat
-21 000 -20 000 -32 000 -45 000 -16 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Sum finansinntekter
5 731 000 5 166 000 1 401 000 1 001 000 2 000 000 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -7 000 -11 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
5 709 000 5 146 000 1 362 000 946 000 1 984 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Skattekostnad
-41 000 -27 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
5 669 000 5 119 000 1 362 000 946 000 1 984 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
5 669 000 5 119 000 1 362 000 946 000 1 984 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
5 669 000 5 119 000 1 362 000 946 000 1 984 000 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 26 356 000 26 356 000 26 356 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 356 000 26 356 000 26 356 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 356 000 26 356 000 26 356 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
5 728 000 4 043 000 2 406 000 1 293 000 1 583 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
5 728 000 4 043 000 2 406 000 1 293 000 1 583 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
3 000 10 000 4 000 2 000 4 000 0 5 000 4 000 5 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
5 732 000 4 053 000 2 410 000 1 295 000 1 586 000 0 5 000 4 000 5 000 0
Sum eiendeler
32 516 000 30 837 000 29 194 000 28 079 000 28 370 000 26 784 000 26 789 000 26 360 000 26 361 000 26 356 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
16 446 000 16 446 000 24 446 000 24 446 000 24 446 000 26 446 000 26 446 000 26 346 000 26 346 000 26 346 000
Annen egenkapital
15 019 000 9 350 000 4 231 000 2 869 000 1 923 000 -61 000 -44 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
15 019 000 9 350 000 4 231 000 2 869 000 1 923 000 -61 000 -44 000 -23 000 -5 000 0
Sum egenkapital
31 465 000 25 796 000 28 677 000 27 315 000 26 369 000 26 385 000 26 402 000 26 323 000 26 341 000 26 346 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 0 3 000 0 0 0 4 000 2 000 0 0
Betalbar skatt
41 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 007 000 5 014 000 514 000 764 000 2 001 000 399 000 383 000 35 000 20 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld
1 051 000 5 041 000 517 000 764 000 2 001 000 399 000 387 000 37 000 20 000 10 000
Sum gjeld
1 051 000 5 041 000 517 000 764 000 2 001 000 399 000 387 000 37 000 20 000 10 000
Sum egenkapital og gjeld
32 516 000 30 837 000 29 194 000 28 079 000 28 370 000 26 784 000 26 789 000 26 360 000 26 361 000 26 356 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0