Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
85 000 99 000 94 000 69 000 75 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
87 000 99 000 94 000 69 000 75 000 0 0 0 0
Varekostnad
-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-83 000 -79 000 -79 000 -78 000 -49 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-69 000 -53 000 -43 000 -90 000 -66 000 -90 000 -41 000 -33 000 -6 000
Sum driftskostnader
-153 000 -132 000 -122 000 -168 000 -115 000 -90 000 -41 000 -33 000 -6 000
Driftsresultat
-66 000 -33 000 -28 000 -99 000 -39 000 -90 000 -41 000 -33 000 -6 000
Sum finansinntekter
1 729 000 1 171 000 654 000 220 000 2 614 000 164 000 1 188 000 834 000 1 219 000
Sum finansutgifter
-35 000 -40 000 -41 000 -42 000 -46 000 -16 000 -26 000 0 0
Resultat før skatt
1 627 000 1 099 000 585 000 80 000 2 528 000 58 000 1 620 000 801 000 1 214 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 627 000 1 099 000 585 000 80 000 2 528 000 58 000 1 620 000 801 000 1 214 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 627 000 1 099 000 585 000 80 000 2 528 000 58 000 1 620 000 801 000 1 214 000
Utbytte
-1 000 000 -1 100 000 0 0 -400 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
627 000 -1 000 85 000 420 000 2 128 000 58 000 1 320 000 -499 000 1 214 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
2 029 000 2 100 000 2 171 000 2 239 000 2 271 000 936 000 188 000 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
157 000 50 000 57 000 65 000 72 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 186 000 2 150 000 2 228 000 2 304 000 2 343 000 936 000 188 000 0 0
Investering i datterselskap
77 000 322 000 322 000 322 000 322 000 469 000 579 000 502 000 147 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 260 000 0 0
Investering i tilknyttet selskap
126 000 77 000 77 000 77 000 77 000 268 000 502 000 594 000 480 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
148 000 148 000 148 000 0 0 0 0 0 245 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
351 000 547 000 547 000 399 000 399 000 737 000 1 341 000 1 096 000 872 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 536 000 2 696 000 2 775 000 2 703 000 2 742 000 1 673 000 1 530 000 1 096 000 872 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 19 000 13 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer
953 000 1 163 000 819 000 629 000 1 208 000 1 156 000 1 910 000 880 000 538 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
953 000 1 163 000 837 000 641 000 1 208 000 1 156 000 1 910 000 880 000 538 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
859 000 670 000 342 000 552 000 828 000 56 000 15 000 421 000 186 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 812 000 1 833 000 1 179 000 1 194 000 2 036 000 1 212 000 1 925 000 1 301 000 724 000
Sum eiendeler
4 348 000 4 529 000 3 954 000 3 897 000 4 778 000 2 885 000 3 454 000 2 397 000 1 595 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
Annen egenkapital
2 962 000 2 335 000 2 336 000 2 251 000 2 671 000 2 093 000 2 035 000 714 000 1 214 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 962 000 2 335 000 2 336 000 2 251 000 2 671 000 2 093 000 2 035 000 714 000 1 214 000
Sum egenkapital
3 344 000 2 717 000 2 718 000 2 633 000 3 053 000 2 475 000 2 417 000 1 096 000 1 596 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 705 000 730 000 753 000 776 000 156 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 705 000 730 000 753 000 776 000 156 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 705 000 730 000 753 000 776 000 156 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 000 2 000 2 000 8 000 545 000 103 000 0 1 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 1 000 3 000 1 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
1 000 000 1 100 000 500 000 500 000 400 000 0 300 000 1 300 000 0
Annen kortsiktig gjeld
2 000 4 000 502 000 502 000 3 000 151 000 1 038 000 1 300 000 0
Sum kortsiktig gjeld
1 004 000 1 108 000 506 000 511 000 948 000 255 000 1 038 000 1 301 000 0
Sum gjeld
1 004 000 1 813 000 1 236 000 1 264 000 1 724 000 411 000 1 038 000 1 301 000 0
Sum egenkapital og gjeld
4 348 000 4 529 000 3 954 000 3 897 000 4 778 000 2 885 000 3 454 000 2 397 000 1 595 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0