Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
215 000 107 000 80 000 35 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
215 000 107 000 80 000 35 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-12 000 -9 000 -6 000 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-137 000 -415 000 -139 000 -33 000 -14 000 -29 000 -11 000 -7 000 0
Sum driftskostnader
-149 000 -424 000 -145 000 -33 000 -14 000 -29 000 -11 000 -7 000 0
Driftsresultat
66 000 -317 000 -64 000 2 000 -14 000 -29 000 -11 000 -7 000 0
Sum finansinntekter
25 000 3 577 000 246 000 362 000 350 000 76 000 2 395 000 5 000 340 000
Sum finansutgifter
-208 000 -166 000 -152 000 -25 000 -28 000 -37 000 -19 000 0 0
Resultat før skatt
-117 000 3 094 000 30 000 339 000 308 000 10 000 2 365 000 -3 000 340 000
Skattekostnad
32 000 116 000 32 000 -14 000 -10 000 -3 000 -14 000 0 0
Ordinært resultat
-85 000 3 209 000 61 000 326 000 298 000 7 000 2 351 000 -3 000 340 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-85 000 3 209 000 61 000 326 000 298 000 7 000 2 351 000 -3 000 340 000
Utbytte
-1 150 000 -550 000 -550 000 -550 000 -550 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-1 235 000 2 569 000 -489 000 -224 000 -252 000 7 000 2 351 000 -3 000 340 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
179 000 147 000 32 000 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
179 000 147 000 32 000 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
5 782 000 5 782 000 1 990 000 0 165 000 165 000 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
35 000 32 000 41 000 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
5 816 000 5 814 000 2 031 000 0 165 000 165 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
169 000 296 000 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
70 000 110 000 658 000 655 000 655 000 655 000 0 0 0
ObligAndFordringer
1 149 000 573 000 1 938 000 1 808 000 1 874 000 2 439 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 388 000 979 000 2 596 000 2 462 000 2 528 000 3 094 000 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 383 000 6 940 000 4 659 000 2 462 000 2 693 000 3 259 000 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 17 000 9 000 71 000 71 000 0 1 385 000 261 000 330 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 17 000 9 000 71 000 71 000 0 1 385 000 261 000 330 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 603 000 328 000 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 55 000 0 0 66 000 66 000 328 000
Sum Investeringer
0 0 0 55 000 0 0 669 000 394 000 328 000
Kasse / Bank / Post
162 000 952 000 7 000 380 000 533 000 310 000 1 584 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
162 000 969 000 16 000 506 000 605 000 310 000 3 638 000 655 000 658 000
Sum eiendeler
7 546 000 7 909 000 4 675 000 2 968 000 3 298 000 3 569 000 3 638 000 655 000 658 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
318 000 318 000 318 000 318 000 318 000 318 000 318 000 318 000 318 000
Annen egenkapital
1 334 000 2 569 000 1 181 000 1 669 000 1 894 000 2 695 000 2 688 000 338 000 340 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 334 000 2 569 000 1 181 000 1 669 000 1 894 000 2 695 000 2 688 000 338 000 340 000
Sum egenkapital
1 652 000 2 887 000 1 498 000 1 987 000 2 211 000 3 013 000 3 006 000 655 000 658 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
4 262 000 4 306 000 2 572 000 355 000 445 000 535 000 600 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
4 262 000 4 306 000 2 572 000 355 000 445 000 535 000 600 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
4 262 000 4 306 000 2 572 000 355 000 445 000 535 000 600 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
14 000 34 000 4 000 5 000 22 000 10 000 5 000 0 0
Betalbar skatt
0 -14 000 0 14 000 13 000 3 000 14 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
1 150 000 550 000 550 000 550 000 550 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
468 000 146 000 52 000 58 000 57 000 7 000 13 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
1 632 000 716 000 605 000 626 000 641 000 20 000 32 000 0 0
Sum gjeld
5 894 000 5 022 000 3 177 000 981 000 1 086 000 555 000 632 000 0 0
Sum egenkapital og gjeld
7 546 000 7 909 000 4 675 000 2 968 000 3 298 000 3 569 000 3 638 000 655 000 658 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0