Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-20 000 -21 000 -19 000 -39 000 -17 000 -21 000 -71 000 -28 000 -5 000
Sum driftskostnader
-20 000 -21 000 -19 000 -39 000 -17 000 -21 000 -71 000 -28 000 -5 000
Driftsresultat
-20 000 -21 000 -19 000 -39 000 -17 000 -21 000 -71 000 -28 000 -5 000
Sum finansinntekter
741 000 734 000 724 000 4 612 000 404 000 400 000 421 000 71 000 2 000
Sum finansutgifter
-663 000 -444 000 -1 411 000 -478 000 -610 000 -2 219 000 -847 000 -301 000 -26 000
Resultat før skatt
58 000 269 000 -706 000 4 094 000 -222 000 -1 840 000 -497 000 -258 000 -29 000
Skattekostnad
-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
56 000 269 000 -706 000 4 094 000 -222 000 -1 840 000 -497 000 -258 000 -29 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
56 000 269 000 -706 000 4 094 000 -222 000 -1 840 000 -497 000 -258 000 -29 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 706 000 0 0 990 000 490 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
5 100 000 2 300 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 750 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
996 000 3 454 000 4 883 000 5 549 000 5 092 000 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
10 115 000 6 115 000 6 115 000 5 965 000 6 865 000 6 615 000 8 255 000 8 785 000 1 660 000
Lån til tilknyttet selskap
7 886 000 12 531 000 5 655 000 5 214 000 5 041 000 11 201 000 10 497 000 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 150 000 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
24 097 000 24 400 000 17 153 000 17 228 000 17 499 000 18 466 000 19 252 000 8 785 000 2 410 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
24 097 000 24 400 000 17 153 000 17 228 000 17 499 000 18 466 000 19 252 000 8 785 000 2 410 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
600 000 0 5 436 000 5 177 000 0 0 0 4 772 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
600 000 0 5 436 000 5 177 000 0 0 0 4 772 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
125 000 70 000 38 000 27 000 221 000 116 000 64 000 154 000 97 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
725 000 70 000 5 474 000 5 204 000 221 000 116 000 64 000 4 926 000 97 000
Sum eiendeler
24 822 000 24 470 000 22 627 000 22 432 000 17 720 000 18 582 000 19 315 000 13 710 000 2 507 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 110 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 348 000 2 292 000 2 022 000 2 728 000 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 348 000 2 292 000 2 022 000 2 728 000 -1 366 000 -1 144 000 -294 000 -287 000 -29 000
Sum egenkapital
2 468 000 2 412 000 2 142 000 2 848 000 -1 246 000 -1 024 000 -184 000 -187 000 71 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
22 353 000 22 058 000 20 485 000 19 584 000 18 966 000 19 606 000 19 499 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
22 353 000 22 058 000 20 485 000 19 584 000 18 966 000 19 606 000 19 499 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 13 897 000 2 436 000
Sum kortsiktig gjeld
1 000 0 0 0 0 0 0 13 897 000 2 436 000
Sum gjeld
22 354 000 22 058 000 20 485 000 19 584 000 18 966 000 19 606 000 19 499 000 13 897 000 2 436 000
Sum egenkapital og gjeld
24 822 000 24 470 000 22 627 000 22 432 000 17 720 000 18 582 000 19 315 000 13 710 000 2 507 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0