Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 4 000 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 20 000 7 000 69 000 71 000 67 000 0 85 000
Sum driftsinntekter
0 0 24 000 7 000 69 000 71 000 67 000 0 85 000
Varekostnad
0 0 -16 000 -58 000 -75 000 -86 000 -43 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-3 000 -3 000 -5 000 -69 000 0 -8 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 -15 000 -15 000 -15 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-131 000 -84 000 -99 000 -149 000 -200 000 -97 000 -100 000 -14 000 -11 000
Sum driftskostnader
-134 000 -87 000 -120 000 -276 000 -290 000 -206 000 -158 000 -14 000 -11 000
Driftsresultat
-133 000 -87 000 -95 000 -269 000 -221 000 -135 000 -91 000 -14 000 74 000
Sum finansinntekter
329 000 263 000 183 000 207 000 256 000 259 000 192 000 216 000 0
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 0 0 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
195 000 176 000 87 000 -62 000 35 000 124 000 100 000 202 000 74 000
Skattekostnad
-52 000 -48 000 -2 000 0 -10 000 -35 000 -27 000 -56 000 -16 000
Ordinært resultat
143 000 128 000 85 000 -62 000 25 000 90 000 72 000 146 000 58 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
143 000 128 000 85 000 -62 000 25 000 90 000 72 000 146 000 58 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
15 000 64 000 2 000 -169 000 49 000 31 000 61 000 143 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
84 000 84 000 84 000 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 30 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 160 000 160 000 210 000 225 000 0 0
Varige driftsmidler
84 000 84 000 84 000 160 000 190 000 210 000 225 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
711 000 0 0 0 0 353 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 436 000 329 000 0 295 000 284 000 308 000
ObligAndFordringer
0 583 000 519 000 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
711 000 583 000 519 000 436 000 329 000 353 000 295 000 284 000 308 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
796 000 667 000 604 000 596 000 519 000 563 000 520 000 284 000 308 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
44 000 15 000 0 7 000 7 000 0 5 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
44 000 15 000 0 7 000 7 000 0 5 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
108 000 118 000 46 000 108 000 166 000 165 000 97 000 193 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
153 000 133 000 46 000 115 000 173 000 165 000 102 000 193 000 0
Sum eiendeler
949 000 800 000 650 000 712 000 692 000 729 000 622 000 477 000 308 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000
Annen egenkapital
196 000 181 000 117 000 115 000 284 000 235 000 204 000 143 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
685 000 541 000 413 000 328 000 391 000 366 000 276 000 204 000 58 000
Sum egenkapital
895 000 752 000 624 000 539 000 601 000 577 000 487 000 415 000 269 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 -1 000 0 0 1 000 10 000 0 0 0
Betalbar skatt
52 000 48 000 2 000 0 10 000 35 000 27 000 56 000 16 000
Skyldig offentlige avgifter
1 000 1 000 1 000 18 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 23 000 154 000 80 000 107 000 108 000 7 000 24 000
Sum kortsiktig gjeld
53 000 49 000 26 000 172 000 91 000 152 000 135 000 62 000 40 000
Sum gjeld
53 000 49 000 26 000 172 000 91 000 152 000 135 000 62 000 40 000
Sum egenkapital og gjeld
949 000 800 000 650 000 712 000 692 000 729 000 622 000 477 000 308 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0