Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-7 000 -7 000 -7 000 -12 000 -11 000 -10 000 -9 000 -8 000 -1 000
Sum driftskostnader
-7 000 -7 000 -7 000 -12 000 -11 000 -10 000 -9 000 -8 000 -1 000
Driftsresultat
-7 000 -7 000 -7 000 -12 000 -11 000 -10 000 -9 000 -8 000 -1 000
Sum finansinntekter
350 000 301 000 401 000 451 000 400 000 401 000 500 000 0 50 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
343 000 294 000 394 000 439 000 389 000 391 000 491 000 -8 000 49 000
Skattekostnad
-1 000 -1 000 -2 000 -1 000 0 1 000 -3 000 2 000 0
Ordinært resultat
342 000 293 000 393 000 438 000 389 000 391 000 488 000 -5 000 49 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
342 000 293 000 393 000 438 000 389 000 391 000 488 000 -5 000 49 000
Utbytte
-350 000 -300 000 -400 000 -450 000 -350 000 -650 000 -250 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-8 000 -7 000 -7 000 -12 000 39 000 -259 000 238 000 5 000 -49 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 622 000 620 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
350 000 300 000 400 000 450 000 400 000 650 000 500 000 0 50 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
350 000 300 000 400 000 450 000 400 000 650 000 500 000 0 50 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
31 000 38 000 45 000 51 000 11 000 23 000 32 000 42 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
381 000 338 000 445 000 501 000 411 000 673 000 532 000 42 000 50 000
Sum eiendeler
1 001 000 958 000 1 065 000 1 121 000 1 031 000 1 293 000 1 152 000 665 000 670 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000
Annen egenkapital
27 000 35 000 42 000 50 000 61 000 23 000 281 000 44 000 49 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
27 000 35 000 42 000 50 000 61 000 23 000 281 000 44 000 49 000
Sum egenkapital
647 000 655 000 662 000 670 000 681 000 643 000 901 000 664 000 669 000
SumAvsetnForpl
3 000 2 000 3 000 1 000 0 0 1 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
3 000 2 000 3 000 1 000 0 0 1 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 000 2 000 3 000 1 000 0 0 1 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
350 000 300 000 400 000 450 000 350 000 650 000 250 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld
351 000 301 000 400 000 450 000 350 000 650 000 250 000 1 000 1 000
Sum gjeld
354 000 303 000 403 000 451 000 350 000 650 000 251 000 1 000 1 000
Sum egenkapital og gjeld
1 001 000 958 000 1 065 000 1 121 000 1 031 000 1 293 000 1 152 000 665 000 670 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0