Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-8 000 -6 000 -8 000 -12 000 -14 000 -12 000 -10 000 -9 000 -3 000
Sum driftskostnader
-8 000 -6 000 -8 000 -12 000 -14 000 -12 000 -10 000 -9 000 -3 000
Driftsresultat
-8 000 -6 000 -8 000 -12 000 -14 000 -12 000 -10 000 -9 000 -3 000
Sum finansinntekter
1 316 000 79 000 10 000 242 000 339 000 501 000 24 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 309 000 73 000 2 000 229 000 325 000 489 000 13 000 424 000 -3 000
Skattekostnad
-17 000 -3 000 0 -2 000 -2 000 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 292 000 70 000 1 000 227 000 323 000 489 000 13 000 424 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 292 000 70 000 1 000 227 000 323 000 489 000 13 000 424 000 -3 000
Utbytte
-350 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
942 000 70 000 1 000 228 000 -2 000 -7 000 13 000 424 000 -3 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
249 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
249 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
249 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 66 000 0 230 000 329 000 493 000 0 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 66 000 0 230 000 329 000 493 000 0 3 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 988 000 469 000 506 000 392 000 424 000 306 000 448 000 424 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 988 000 535 000 506 000 622 000 752 000 799 000 448 000 427 000 0
Sum eiendeler
3 237 000 1 939 000 1 910 000 2 026 000 2 156 000 2 203 000 1 852 000 1 831 000 1 404 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000
Annen egenkapital
1 470 000 529 000 508 000 507 000 280 000 281 000 438 000 424 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 470 000 529 000 508 000 507 000 280 000 281 000 438 000 424 000 0
Sum egenkapital
2 859 000 1 918 000 1 897 000 1 896 000 1 668 000 1 670 000 1 827 000 1 813 000 1 389 000
SumAvsetnForpl
0 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
18 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
350 000 0 0 0 325 000 495 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
10 000 18 000 10 000 126 000 486 000 533 000 25 000 18 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
378 000 20 000 12 000 128 000 486 000 533 000 25 000 18 000 15 000
Sum gjeld
378 000 21 000 12 000 130 000 488 000 533 000 25 000 18 000 15 000
Sum egenkapital og gjeld
3 237 000 1 939 000 1 910 000 2 026 000 2 156 000 2 203 000 1 852 000 1 831 000 1 404 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0