Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-16 000 -21 000 -8 000 -6 000 -8 000 -12 000 -14 000 -12 000 -10 000 -9 000 -3 000
Sum driftskostnader
-16 000 -21 000 -8 000 -6 000 -8 000 -12 000 -14 000 -12 000 -10 000 -9 000 -3 000
Driftsresultat
-16 000 -21 000 -8 000 -6 000 -8 000 -12 000 -14 000 -12 000 -10 000 -9 000 -3 000
Sum finansinntekter
5 000 29 000 1 316 000 79 000 10 000 242 000 339 000 501 000 24 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-11 000 7 000 1 309 000 73 000 2 000 229 000 325 000 489 000 13 000 424 000 -3 000
Skattekostnad
0 -2 000 -17 000 -3 000 0 -2 000 -2 000 0 0 0 0
Ordinært resultat
-11 000 5 000 1 292 000 70 000 1 000 227 000 323 000 489 000 13 000 424 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-11 000 5 000 1 292 000 70 000 1 000 227 000 323 000 489 000 13 000 424 000 -3 000
Utbytte
0 0 -350 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-11 000 5 000 942 000 70 000 1 000 228 000 -2 000 -7 000 13 000 424 000 -3 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
249 000 249 000 249 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
249 000 249 000 249 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
249 000 249 000 249 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 66 000 0 230 000 329 000 493 000 0 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 66 000 0 230 000 329 000 493 000 0 3 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
705 000 1 627 000 2 988 000 469 000 506 000 392 000 424 000 306 000 448 000 424 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
705 000 1 627 000 2 988 000 535 000 506 000 622 000 752 000 799 000 448 000 427 000 0
Sum eiendeler
954 000 1 876 000 3 237 000 1 939 000 1 910 000 2 026 000 2 156 000 2 203 000 1 852 000 1 831 000 1 404 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
300 000 300 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000
Annen egenkapital
-2 000 10 000 1 470 000 529 000 508 000 507 000 280 000 281 000 438 000 424 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-2 000 10 000 1 470 000 529 000 508 000 507 000 280 000 281 000 438 000 424 000 0
Sum egenkapital
298 000 310 000 2 859 000 1 918 000 1 897 000 1 896 000 1 668 000 1 670 000 1 827 000 1 813 000 1 389 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 2 000 18 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 350 000 0 0 0 325 000 495 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
656 000 1 565 000 10 000 18 000 10 000 126 000 486 000 533 000 25 000 18 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
656 000 1 567 000 378 000 20 000 12 000 128 000 486 000 533 000 25 000 18 000 15 000
Sum gjeld
656 000 1 567 000 378 000 21 000 12 000 130 000 488 000 533 000 25 000 18 000 15 000
Sum egenkapital og gjeld
954 000 1 876 000 3 237 000 1 939 000 1 910 000 2 026 000 2 156 000 2 203 000 1 852 000 1 831 000 1 404 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0